Aantrekkelijke werkgever

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

Wanneer medewerkers meer dan 30 jaar of zelfs maar liefst 40 jaar bij een organisatie werken, dan zegt dat iets over hun betrokkenheid, maar vast ook over de sfeer en cultuur bij een organisatie. Afgelopen jaar zijn drie medewerkers met pensioen gegaan, waarvan twee collega’s vanaf de start van het ZRTI in 1981 werkzaam waren in Vlissingen. We vierden dus het 40-jarig bestaan van het ZRTI en tegelijkertijd namen we afscheid van deze drie collega’s met enorm veel kennis en ervaring.

In het afgelopen jaar actualiseerden we ons strategisch HRM-beleidsplan (2022-2024), waarin we aandacht hebben voor een prettige werkomgeving, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment en duurzame inzetbaarheid.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2021:   

 • Veilig en gezond werken

  Ook zonder COVID-19 hebben we doorlopend aandacht voor de werkomgeving van onze medewerkers. We vinden het heel belangrijk dat zij op een veilige manier kunnen werken. Gezondheid en vitaliteit zijn daarbij ook belangrijke thema’s. In 2021 namen we in dit kader een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) af met daarbij ook een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en een cultuuronderzoek. Het blijkt dat de door medewerkers ervaren cultuur bijna naadloos aansluit op de door hen gewenste cultuur. We zorgen ervoor dat ervaren werkdruk regelmatig een onderwerp van gesprek is, zowel in de teams als in individuele gesprekken. Het opgestelde plan van aanpak van de RI&E is eind 2021 voorgelegd aan de ondernemingsraad en met hun instemming geven we daar in 2022 uitvoering aan. Het arbobeleidsteam heeft hier een belangrijke rol in.

  We formuleerden in 2021 ook onze visie op verzuim. Met training en ondersteuning vanuit Falke & Verbaan hebben de leidinggevenden zich hierin bekwaamd en organiseerden we dialoogsessies met alle teams. We spraken daarin over verzuim en de gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker, werkgever en arbodienst. We spraken daarnaast ook over preventie en over inzetbaarheid in het algemeen.

  Eind 2021 hebben we een gedragscode opgesteld waarin we gewenst gedrag helder hebben geformuleerd, zodat iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt, weet welk gedrag wij graag willen zien en welk gedrag wij niet tolereren. Binnen het ZRTI waren al twee interne vertrouwenspersonen aanwezig. In het afgelopen jaar voegden we daar een externe vertrouwenspersoon aan toe, zodat medewerkers op meerdere manieren en laagdrempelig hun verhaal kwijt kunnen als zij dat nodig hebben. 
   

 • Scholing en ontwikkeling

  Om hoogwaardige radiotherapie te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat medewerkers vakinhoudelijk (bij)geschoold blijven. Daarnaast willen we ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Ons strategisch opleidingsplan hebben we in 2021 geactualiseerd, met een looptijd tot en met 2024.

  Het doel om de mogelijkheden van e-learning in kaart te brengen, hebben we nog niet behaald en nemen we mee naar 2022.

  In het afgelopen jaar voerden de leden van de Medisch-Fysische Staf de periodieke IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) uit onder begeleiding van Q3 Consult. Diverse medewerkers vulden vragenlijsten in over de individuele leden (360 graden feedback). De uitkomsten zijn besproken in groepsgesprekken waar ontwikkelmogelijkheden aan bod kwamen.  
   

 • Intranet

  Goede informatievoorziening en het faciliteren van onderlinge verbondenheid zijn onderdelen van goed werkgeverschap. In oktober van het afgelopen jaar ging ons nieuwe intranet live, onder de naam FOTON. Voordat we over FOTON beschikten, bestond onze interne communicatie uit nieuwsbrieven en losse e-mails. Via intranet kunnen medewerkers nu snel veel informatie terugvinden en nalezen en wordt de betreffende informatie ook organisatiebreed gedeeld, waar dit voorheen soms teamgebonden was.
   

 • Digitalisering HR-processen en dossiers

  In 2019 is een start gemaakt met een omvangrijk project achter de schermen: het digitaliseren van diverse personeelsprocessen. Inmiddels zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en zijn processen zoals jaargesprek, exitgesprek, indiensttreding, personeelsmutaties en scholing gedigitaliseerd in AFAS. Het afgelopen jaar hebben we de jaargesprekken en de scholing geëvalueerd en brachten we verbeteringen in het systeem en proces aan. Ook digitaliseerden we het werving- en selectieproces met AFAS Outsite.

20220073-ZRTI-Jaarverslag 2021-Kerncijfers personeel.png