Aantrekkelijke werkgever

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

 • Veilig en gezond werken
   

  Ook zonder COVID-19 hebben we doorlopend aandacht voor de werkomgeving van onze medewerkers. We vinden het heel belangrijk dat zij op een veilige manier kunnen werken. Gezondheid en vitaliteit zijn daarbij ook belangrijke thema’s. Vanuit de in 2021 uitgevoerde risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) hebben we in 2022 (met instemming van de ondernemingsraad) uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Vanuit het bijbehorende onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting zijn de ervaren werkdruk en de manieren waarop je daar als medewerker mee om kunt gaan in de teamoverleggen besproken. Tevens hebben we sinds eind 2021 een externe vertrouwenspersoon gecontracteerd, naast de twee interne vertrouwenspersonen. In 2022 zijn er geen meldingen bij de vertrouwenspersonen gedaan. Het arbobeleidsteam stelt jaarlijks een jaarplan op en geeft onder aansturing van de preventiemedewerker invulling aan de acties.

  In 2022 hebben we een visie op vitaliteit geformuleerd waarna een team medewerkers hier invulling aan geeft onder de naam EnergiZe. Via een speciale pagina op intranet informeren zij medewerkers over allerlei aspecten van vitaliteit: voeding, mentaal welzijn, beweging & ontspanning, sociale activiteiten en privé-omgeving.

  Naar aanleiding van de coronapandemie is er veel gesproken over thuiswerken. In het afgelopen jaar ontwikkelden we in afstemming met de ondernemingsraad en het stafbestuur een duidelijke visie hierop. Belangrijke pijlers hierbinnen zijn de verbinding met de patiënten en met elkaar als collega’s. In principe werken we daarom op locatie. We zien echter ook de veranderingen in de maatschappij en de mogelijkheden die technologie ons biedt. Een aantal medewerkers kan dan ook (in afstemming met de leidinggevende) thuis werkzaamheden verrichten.
   

 • Scholing en ontwikkeling


  Om hoogwaardige radiotherapie te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat medewerkers vakinhoudelijk (bij)geschoold blijven. Daarnaast willen we ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Ons strategisch opleidingsplan hebben we geactualiseerd met een addendum. Er waren in 2022 duidelijk weer meer scholingsmogelijkheden nu alle beperkingen rond Corona waren afgeschaald.

  Jaarlijks organiseren we kwaliteitsmiddagen waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit zijn middagen waarop we multidisciplinair naar bepaalde thema’s kijken. In 2022 hebben we de medewerkers meegenomen in de wereld van de “nudges”. We leerden hoe gedrag te beïnvloeden is door het geven van duwtjes (zie foto).

                                                                                                                                    

  De MBB’ers hebben met elkaar de mogelijkheden van feedback geven verkend. We willen binnen het ZRTI onderzoeken of en hoe we kunnen werken met methodes van 360 graden feedback. De klinisch fysici en de artsen geven hier al invulling aan door middel van de IFMS (individueel functioneren medisch specialisten). We gebruiken ook 2023 nog om verder te verkennen welke methodieken bij welk team passen en van waarde zijn.

RTI-Jaarverslag 2022_Kerncijfers personeel.jpg