Voorwoord

De patiënt met kanker de best mogelijke behandeling geven en omringen met aandacht. Dat is waar wij ons in het ZRTI dag in dag uit voor inspannen. Ook in 2019 is ons dat weer gelukt. De tevredenheid van onze patiënten bleef onverminderd hoog en in een landelijk tevredenheidsonderzoek eindigden we bij de best beoordeelde instituten. Het aantal verwijzingen vanuit de ziekenhuizen bleef min of meer gelijk aan het aantal verwijzingen in 2018. Daarnaast constateerden we trots dat we het ook als werkgever heel goed doen: medewerkers geven het ZRTI een acht! 

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. Daar gaan wij voor.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte en dunbevolkte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied.

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De medisch manager, manager paramedici en manager fysica & ICT dragen zorg voor de dagelijkse aansturing van medewerkers in beide vestigingen van het ZRTI.

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

02. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare netwerkpartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2018-2020. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden.

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons
vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die waardevol zijn.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. 

Het ZRTI heeft bijna honderd medewerkers in dienst die ervoor zorgen dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn bijna allemaal hoogopgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren. 

We willen ervoor zorgen dat we financieel stabiel zijn en blijven, dat onze huisvesting comfortabel is, dat onze ICT uitstekend werkt en dat PR en communicatie op de juiste momenten ingezet worden. We zijn niet van hypes zoals lean & mean, maar hebben het liever over lean & meaningful: zo min mogelijk verspilling, zoveel mogelijk betekenis. Zodat medewerkers alle tijd en aandacht die er is aan de patiënten kunnen besteden.

Interviews

Diana de Ronde

Wie het woord ethiek in het woordenboek opzoekt, leest als betekenis: ‘geheel van morele principes’. Een breed begrip dus, dat zeker in het medische werkveld veel aandacht behoeft. Bij het ZRTI is er dit jaar meer focus op ethische dilemma’s en vraagstukken komen te liggen. Diana de Ronde, PA en voorheen medisch beeldvormend en bestralingsdeskundige (MBB’er), vertelt hoe en waarom.

Dirk-Jan Westerhof

Goed werkende ICT is in de zorg van groot belang. Binnen de radiotherapie hangt zelfs álles ervan af. De beeldvorming, de berekeningen, de bestralingen zelf: alles staat of valt bij goed werkende systemen. Het ZRTI werkt sinds 2013 samen met Open Line om het functioneren van de ICT te borgen en heeft in 2019 de samenwerking weer voor twee jaar verlengd.

Pieternel Hoeve

Rond hemelvaart 2019 ontdekte Pieternel Hoeve (47) een knobbeltje in haar borst. De huisarts stuurde haar meteen door naar het ziekenhuis voor een mammografie, echo en punctie. “Toen begon het wachten. Een week later kreeg ik de uitslag en bleek het borstkanker te zijn. Het plan was: eerst chemotherapie om de tumor te verkleinen, daarna een operatie en tot slot bestralingen bij het ZRTI.”

Nico van Bree

Het had weinig gescheeld of Nico van Bree was in 1992 niet op sollicitatiegesprek geweest bij het ZRTI. De uitnodigingsbrief arriveerde namelijk in zijn huis in Haarlem, terwijl Nico – in Brabant opgegroeid – carnaval vierde in het zuiden. “Ik opende de brief op het moment dat het gesprek zou plaatsvinden. Gelukkig begrepen ze de situatie en mocht ik op een ander moment langskomen.”

Ingrid de Bree

Het afgelopen jaar is binnen het ZRTI hard gewerkt aan de totstandkoming van een HRM-beleidsplan. De ondernemingsraad (OR) heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, vertelt voorzitter Ingrid de Bree.

Hester Riemer

Als je de diagnose kanker krijgt en een behandeltraject in gaat, is het belangrijk dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Hester Riemer en haar vijf collega-doktersassistenten op de twee ZRTI-locaties zorgen daarvoor. Ze verzorgen niet alleen de planning en de administratieve afhandeling, maar verzorgen in sommige gevallen ook wonden.

06 Governance

Governance

Raad van bestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

In juli 2019 is Tanja Snijders-de Vos na tien jaar teruggetreden als directeur/ bestuurder van het ZRTI. Onder haar leiding heeft het ZRTI zich ontwikkeld tot een professioneel, zelfstandig radiotherapeutisch instituut met een vestiging in Vlissingen en sinds 2014 ook in Roosendaal. Vanaf 22 juli 2019 is de bestuurlijke functie waargenomen door Peter Jongens, manager paramedici, en Kees Griep, radiotherapeut-oncoloog. In april 2020 zijn zij met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 benoemd tot raad van bestuur. De raad van toezicht heeft die periode benut om zich, rekening houdend met toekomstige vraagstukken van het ZRTI, te beraden op geschikte bestuursstructuur. Zie hiervoor het verslag van de raad van toezicht.  

De cliëntenraad van het ZRTI is het jaar 2019, na een periode van onderbezetting, gestart met twee nieuwe leden. Dit heeft een positieve en prettige impuls gegeven aan het cliëntenraadswerk. Er kwamen nieuwe thema’s ter verkenning op tafel, waaronder ketenzorg en de interactie tussen voeding en medicatie. Daarnaast stonden de vergaderingen in het teken van kennisuitwisseling met andere cliëntenraden, het bespreken van kwaliteitsindicatoren van het ZRTI en de naderende Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Tweemaal werden ZRTI-medewerkers voor de vergadering uitgenodigd om iets te vertellen over Zorgmail en de meldingencommissie. Eind 2019 is de cliëntenraad gestart met de voorbereiding van de werving van een zevende cliëntenraadslid.

“Een werkgever krijgt doorgaans de werknemers die hij verdient” Bovenstaand citaat is van Walter Bilbey, een Britse econoom uit de 19e eeuw. Hij bedoelde dat een werkgever die niet goed voor zijn medewerkers zorgt ook medewerkers krijgt die niet goed functioneren. Hij vergat te vermelden dat dit ook andersom werkt: werknemers die ongemotiveerd hun werk doen, krijgen een werkgever die meer met controle bezig is dan met ondersteuning. Nu is één van de kerntaken van een ondernemingsraad juist het verbinden van de belangen van medewerkers en die van de onderneming. En een goed HRM-beleid heeft dezelfde taak: het zorgt voor een omgeving waarbinnen werknemers optimaal kunnen functioneren.

De missie van het ZRTI (het bieden van hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving) en de drie kernwaarden (toewijding, vakmanschap en verbondenheid) zijn beeldbepalend voor de koers en keuzes van het ZRTI. Deze missie, oftewel de maatschappelijke betekenis, en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop de raad van toezicht inhoud geeft aan zijn toezicht-, klankbord- en werkgeversrol. Dit in combinatie met de bepalingen in de statuten, reglementen en de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat, waarin wederzijds vertrouwen leidend is.