Voorwoord

Het voorbije jaar was wederom een veelzijdig jaar voor het ZRTI. Een jaar met uitdagingen en successen en tevens een jaar met verdriet en blijdschap. 

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen die kanker hebben en die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. Daar gaan wij voor.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte en dunbevolkte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied.

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht. De dagelijkse aansturing van medewerkers in beide vestigingen gebeurt door de medisch manager, manager paramedici en manager fysica & ICT.

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

02. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare netwerkpartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan. Zodat mensen met kanker, ook in de toekomst, kunnen vertrouwen op de best mogelijke radiotherapie vlakbij huis. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd.

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons
vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die waardevol zijn.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. 

Het ZRTI heeft bijna honderd medewerkers in dienst die ervoor zorgen dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn bijna allemaal hoogopgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren. 

We willen ervoor zorgen dat we financieel stabiel zijn en blijven, dat onze huisvesting comfortabel is, dat onze ICT uitstekend werkt en dat PR en communicatie op de juiste momenten ingezet worden. We zijn niet van hypes zoals lean & mean, maar hebben het liever over lean & meaningful: zo min mogelijk verspilling, zoveel mogelijk betekenis. Zodat medewerkers alle tijd en aandacht die er is aan de patiënten kunnen besteden.

Interviews

Cor Rus-Hartland

De echtgenote van Cor Rus-Hartland was twee jaar geleden bij het ZRTI behandeld, toen hij in de wachtkamer een oproep zag voor nieuwe leden van de cliëntenraad. “Ik heb al sinds mijn achttiende diverse bestuursfuncties bekleed en ik dacht: bij zo’n prettige organisatie als het ZRTI wil ik horen.”

Elly Boone

Ieder uur krijgen in Nederland tien mensen de diagnose kanker. Een boodschap die je wereld op z’n kop zet. Elly Boone-de Wild was vorig jaar één van hen en vertelt hoe zij haar operatie en de bestralingen heeft ervaren. 

Inge Jacobs

Jaarlijks melden zich zo’n vijftien patiënten bij het ZRTI met een tumor in de blaas die bestraald moet worden. Omdat de blaas een orgaan is dat een sterk wisselend formaat heeft, afhankelijk van hoe vol of leeg deze is, werd in het verleden altijd een ruime marge in het bestralingsgebied aangehouden. Zo was het zeker dat de tumor werd bestraald – maar werd tegelijkertijd ook gezond weefsel aangetast. Inge Jacobs, radiotherapeut-oncoloog bij het ZRTI, vertelt hoe daar dankzij nieuwe technologie verandering in is gebracht.

Peggy Vencken

De controles na baarmoederkanker samenvoegen, zonder op zorg in te leveren: het is mogelijk. Dankzij een intensieve samenwerking tussen het Bravis Oncologie Centrum en het ZRTI is er sinds februari 2019 een maandelijks, gezamenlijk spreekuur voor vrouwen met baarmoederkanker die nabehandeld zijn met bestraling. Zowel de patiënten als de artsen zijn heel positief over het spreekuur nieuwe stijl, vertelt oncologisch gynaecoloog dr. Peggy Vencken van Bravis.

Steven van Boven

“Het ZRTI is een organisatie die omgaat met patiënten met een ernstige ziekte, die we eigenlijk allemaal wel kennen. Direct of indirect krijgen of hebben we allemaal in ons leven met kanker te maken. Iedereen die bij het ZRTI werkt – en ook de raad van toezicht - voelt zich dus maatschappelijk betrokken bij de patiënten en wil ervoor zorgen dat de ervaring voor patiënten zo goed mogelijk is. Want niemand gaat voor zijn plezier naar een bestraling. Maar als het dan toch moet, dan willen we het verblijf hier wel zo prettig mogelijk maken."

Nicolette Planteydt

De afspraken met de patiënten, de agenda’s van de artsen, de bestralingsplannen: het zit allemaal in het softwarepakket ARIA. Bovendien is ARIA gekoppeld aan het elektronisch patiëntdossier. Het is dus min of meer de ruggengraat van alles wat het ZRTI doet. Net als elk softwarepakket heeft ook ARIA regelmatig een upgrade nodig. Afgelopen jaar begeleidde Nicolette Planteydt, samen met haar collega Marc Lambregts, een grote upgrade van ARIA.

Dorien Vervenne

Om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst hoogwaardige radiotherapie te kunnen blijven bieden, biedt het ZRTI ruime opleidingsmogelijkheden aan medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) in spe. Dorien Vervenne is naast haar werk als MBB’er aan de bestralingstoestellen praktijkbegeleider.

06 Governance

Governance

Bestuur en toezicht
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

De code is zo opgezet ‘dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt’. De toepassing hiervan komt tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen. In 2018 is een deel van deze documenten aangescherpt en (opnieuw) gepubliceerd op de website van het ZRTI.   

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De leden zijn patiënt (geweest), naaste van een patiënt of op een andere manier nauw betrokken bij mensen met kanker. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren. Een belangrijk speerpunt voor de cliëntenraad in 2018 was het actiever contact zoeken met de patiënten van het ZRTI.

De ondernemingsraad (OR) heeft goed frequent overleg met de raad van bestuur en heeft ook periodiek contact met de raad van toezicht. In 2018 is de OR actief betrokken geweest bij verschillende onderwerpen en heeft de OR daarover vragen gesteld en meegedacht. Een van die onderwerpen was het voorgenomen besluit tot wijziging van de consignatiediensten van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen, waarvoor de OR een instemmingsaanvraag ontving.

De Governancecode Zorg vormde een rode draad in de vergaderingen van de raad van toezicht in 2018. De samenleving en het veranderende zorglandschap stellen hoge(re) eisen aan de betrokkenheid en verantwoordingsrol van een raad van toezicht. Vanuit dat besef heeft de raad van toezicht uitvoerig stilgestaan bij de visie op toezichthouden, de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden en aspecten als belangenverstrengeling, scholing en evaluatie van het eigen functioneren.