Interviews

Eddy Mulder

Bij toeval werd bij Eddy Mulder uit Vlissingen vorig jaar een milde vorm van prostaatkanker ontdekt. Eind december startte zijn behandeling met adaptieve bestralingen bij het ZRTI. Eddy kijkt terug op een moeilijke tijd waarin hij veel steun heeft ervaren van zijn dochters, de betrokken uroloog en het team van het ZRTI.

Doetsje de Vries & Astrid Poland

Op 24 april 2023 verwelkomde het ZRTI de eerste patiënt op het nieuwe Ethos-bestralingsapparaat. Het opende een nieuwe wereld aan behandelmogelijkheden. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen Astrid Poland en Doetsje de Vries zijn vanaf het begin mee op ontdekkingsreis.

Anne-Joy de Graan

In het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland werkt een hecht team aan het leveren van optimale zorg voor patiënten. Dichtbij huis. Net als in het ZRTI. Het zorgt voor herkenning en korte lijnen in de nauwe samenwerking tussen onze zorginstellingen. Internist-oncoloog dr. Anne-Joy de Graan voelt zich erbij thuis.

KlaasJan Renema

Na een stage in Zuid-Afrika tijdens zijn studie wist KlaasJan Renema het zeker: hij wilde de rest van zijn werkzame leven bijdragen aan zorg voor patiënten. Inmiddels is hij CIO/Manager Medische Techniek & ICT en klinisch fysicus bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We zijn blij dat hij sinds december 2023 zijn kennis, ervaring en betrokkenheid inzet voor het ZRTI als lid van de Raad van Toezicht.

Martina van Tatenhove

Zit je goed in je vel? Dan ben je gelukkiger en heb je meer plezier in je werk en je leven. Dat straal je uit. Naar collega’s, naar patiënten en in je eigen omgeving. ZRTI gunt dat al zijn medewerkers. Daarom draagt de werkgroep EnergiZe! bij aan vitaliteit binnen onze organisatie. Communicatieadviseur Martina van Tatenhove is lid van de werkgroep EnergiZe! en vertelt er meer over.

Maaike de Kroon & Ilse Tolhoek

Met een ferme klap op een rode knop ging het Elektronisch Patiëntdossier (EPD) bij ZRTI van start. Nu hebben we één systeem waarin we vrijwel alles rond behandelingen van patiënten registeren. Dat klinkt handig en dat is het ook. Maar er ging wel een flinke ‘bouwtijd’ aan vooraf. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) Ilse Tolhoek en radiotherapeut-oncoloog Maaike de Kroon zaten in de projectgroep.

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2023. We doen dit vanuit de raad van bestuur, maar het stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht voegden hun verslag toe.

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

In het ZRTI behandelen we voornamelijk patiënten uit Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. In deze geografisch uitgestrekte regio bieden we onze zorg vanuit twee locaties: Vlissingen en Roosendaal.  

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.

03. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Strategische koers
Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare samenwerkingspartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2020-2024. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2023 plaatsvonden.

In 2021 formuleerden we onze strategische koers tot 2035. Deze koers vormt de basis voor de komende jaren en de jaarplannen.

We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2022.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal voorbeelden van resultaten uit 2023 op het gebied van menselijke maat.

Al vele jaren staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2023 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2023 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

07. Governance

Governance

Raad van bestuur
Stafbestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

De toepassing van de Governancecode Zorg komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat waarin wederzijds vertrouwen leidend is.