Interviews

Corrie Marijs

De hele maand januari 2023 stond voor Corrie Marijs in het teken van bestralingen. Ze trof in het ZRTI betrokkenheid, deskundigheid en een bijzonder luisterend oor.

Debora Diepeveen & Linda van Sabben

Bij het ZRTI maken onze werknemers het verschil. Zij voeren de behandelingen uit, zij zorgen dat patiënten zich prettig voelen, zij waarborgen onze kwaliteit. Daarom investeren we veel in hun kennis en persoonlijke ontwikkeling. Met opleidingen natuurlijk én met alle ruimte om nieuwe paden te betreden. Linda van Sabben en Debora Diepeveen kunnen erover meepraten. Allebei hebben ze aanvullende taken naast hun toch al afwisselende functie.

Ingrid Koopman

Steeds ontwikkelen en vernieuwen. Het is nodig om onze patiënten de best mogelijke behandelingen te blijven bieden. Daarbij willen we niet uit het oog verliezen dat veranderingen soms merkbare gevolgen hebben voor patiënten. De cliëntenraad van het ZRTI helpt ons daarbij. Voorzitter Ingrid Koopman vertelt over het hoe en waarom.

Tom Harthoorn, Frank van den Heuvel & Inge Jacobs

Het ZRTI in Vlissingen en Roosendaal past een baanbrekende bestralingstechniek toe voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. De techniek waarbij de patiënt een dagelijks verhoogde dosis straling in minder sessies toegediend krijgt, heeft een lagere belasting voor de patiënt, geeft potentieel minder kans op bijwerkingen en is even effectief als een regulier bestralingsschema.

Mariët Raatgever

Naast onze vestiging in Roosendaal zit het Oncologiecentrum van het Bravis Ziekenhuis. Even de gang door en je staat bij de buren. Het is een van de ingrediënten voor de naadloze samenwerking tussen het OC Bravis en het ZRTI. Net als het gedeelde streven om patiënten de best mogelijke behandeling én zorg te bieden.

Elmy Osté & Anne Alblas

Op 7 februari werd hij binnengereden: het eerste Ethos Therapy bestralingstoestel van het ZRTI. Ofwel De Opaal, zoals wij het toestel noemen. Nieuw in alle opzichten. Er ging ruim 1,5 jaar voorbereidingen aan vooraf. Anne Alblas en Elmy Osté waren er nauw bij betrokken.

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2022. We hebben hiervoor een bestuursverslag opgenomen, maar ook een verslag van het Stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Alle gremia hebben deze verslagen zelf opgesteld. We hebben met elkaar weer veel werk verzet. En dat terwijl ook 2022 een jaar was met onrust in de wereld door de Coronapandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, sterk gestegen energieprijzen en een hoge inflatie. Ondanks al deze onrust buiten de deur zorgden we er binnenshuis voor dat de dagelijkse zorg aan onze patiënten door kon gaan.

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

03. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Strategische koers
Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare samenwerkingspartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2020-2024. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2021 plaatsvonden.

In 2021 formuleerden we onze strategische koers tot 2035. Deze koers vormt de basis voor de komende jaren en de jaarplannen.

We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2022.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal voorbeelden van resultaten uit 2022 op het gebied van menselijke maat.

Van oudsher staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2022 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2022 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

07. Governance

Governance

Raad van bestuur
Stafbestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

De toepassing van de Governancecode Zorg komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat waarin wederzijds vertrouwen leidend is.