Interviews

Susanne Dreessen & Cocky Adriaanse

Wie binnenstapt bij het ZRTI krijgt al aan de balie een warm welkom. Onze receptionisten Susanne Dreessen-van Blerck en Cocky Adriaanse-Huiszoon zorgen er afwisselend voor. Met een lach, met persoonlijke aandacht en een vriendelijk woord. Ook in de afgelopen coronaperiode.

Kyra de Koeijer & Nadine van Voorthuijsen

Al jaren scoort het ZRTI een ruime 9 in patiënttevredenheidsonderzoeken. Daar zijn we trots op, want het laat zien dat we patiënten steeds op de eerste plek zetten. Iedereen binnen het ZRTI is daarop gericht. Ook de collega’s van het Bedrijfsbureau. Zij ondersteunen en faciliteren de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met patiënten.

Jan Harmsen

Jan Harmsen had al goede verhalen gehoord over het ZRTI. Toen hij zelf een behandellocatie moest kiezen, hoefde hij dan ook niet lang over na te denken. In het ZRTI voelde hij zich als mens echt gezien.

Jeroen Houben

De overlevingskansen van kankerpatiënten zijn de afgelopen 30 jaar met 22 procent gestegen. Dat komt door vroegtijdige diagnose, maar zeker ook door nieuwe, doelgerichte behandelingen. Steeds weer worden er nieuwe methodes ingezet. Ook bij het ZRTI.  Zo zijn we vorig jaar gestart met stereotactische bestraling van uitzaaiingen in het bot, ook wel ossale stereotaxie genoemd.

Fiere Claassen & Daphne van Kampen

Welke innovatieve technieken dragen bij aan een doelgerichtere behandeling? Welke nieuwe oplossingen kunnen nevenschade van bestraling verder voorkomen? Daphne van Kampen en Fiere Claassen volgen alle grote ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. En geven daarover vanuit het stafbestuur advies aan onze raad van bestuur.

Remi Nout & Kees Griep

Al sinds onze oprichting is er een nauwe band tussen het ZRTI en het Erasmus Medisch Centrum. Vorig jaar bekrachtigden we die in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Remi Nout, afdelingshoofd Radiotherapie van het Erasmus MC, en Kees Griep, lid van onze raad van bestuur, vertellen over de voordelen van deze samenwerking.

Voorwoord

Ook in 2021 gingen de behandelingen van patiënten in het ZRTI met veel zorg en persoonlijke aandacht door. Ondanks de onzekerheid en de maatregelen van de Coronacrisis stonden we klaar voor onze patiënten en hebben we veel bereikt. Wij vertellen u in dit bestuursverslag graag over onze resultaten van het afgelopen jaar.

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. Het managementteam bestaat uit de medisch manager, manager paramedici, manager fysica & ICT, de manager finance & control, de bestuurssecretaris en de manager vastgoed. Deze laatste wordt in deeltijd ingevuld, gecombineerd met een van de bestuurdersrollen. De functie van de manager finance & control wordt in 2022 definitief vervuld, nadat deze enige jaren op interim-basis is vormgegeven.

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

03. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Blik op de toekomst en blik op het verleden
Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare samenwerkingspartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2020-2024. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2021 plaatsvonden.

We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2021.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal resultaten dat we in 2021 behaald hebben op het gebied van menselijke maat.

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door nog beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. Ook binnen de beroepsverenigingen vervullen we onze rol en werken we samen om radiotherapie blijven te ontwikkelen. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2021 inhoud hebben gegeven aan samenwerking.

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2021 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij ICT, informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

07. Governance

Governance

Raad van bestuur
Stafbestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

Per 1 januari 2020 zijn Kees Griep en Peter Jongens na een periode van waarneming benoemd tot raad van bestuur van het ZRTI. Samen vervullen zij 1 FTE raad van bestuur. Kees Griep werkt daarnaast als radiotherapeut-oncoloog en Peter Jongens vervult de functie van manager vastgoed.   

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

De cliëntenraad van het ZRTI heeft in mei 2021 afscheid genomen van voorzitter de heer A. de Jong, vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Zijn functie is intern ingevuld. De formatie van de cliëntenraad bestond vanaf dat moment weer uit een formeel toegestane bezetting. In december heeft één cliëntenraadslid zich voortijdig als lid teruggetrokken.

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

De missie van het ZRTI (het bieden van hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving) en de drie kernwaarden (toewijding, vakmanschap en verbondenheid) zijn beeldbepalend voor de koers en keuzes van het ZRTI. Deze missie, oftewel de maatschappelijke betekenis, en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop de raad van toezicht inhoud geeft aan zijn toezicht-, klankbord- en werkgeversrol. Dit in combinatie met de bepalingen in de statuten, reglementen en de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat, waarin wederzijds vertrouwen leidend is.