Betrouwbare samenwerkings­partner

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door nog beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. Ook binnen de beroepsverenigingen vervullen we onze rol en werken we samen om radiotherapie blijven te ontwikkelen. We hebben in het afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan het EMBRAZE netwerk voor oncologie in Zuidwest Nederland.

Hieronder een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2020 inhoud hebben gegeven aan samenwerking. Helaas zijn geplande bijscholingsmomenten voor huisartsen in 2020 niet doorgegaan wegens COVID-19. In 2021 gaan we hier weer (digitaal) vorm aan geven.

  • Samenwerken met de verwijzende ziekenhuizen

    We werken al jaren heel nauw samen met de vier ziekenhuizen in ons adherentiegebied. Een samenwerking die soepel loopt en vertrouwd voelt. Medisch specialisten weten elkaar goed te vinden en nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen. Op bestuurlijk niveau vindt periodiek overleg plaats over de (zorg)ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen de instituten. In het kader van het traject van de strategische koers hebben we zelfs de mogelijke scenario’s getoetst in een (digitale) bijeenkomst met alle raden van bestuur van de ziekenhuizen. Dat dit mogelijk is, bevestigt voor ons de open en goede samenwerking.

    In het afgelopen jaar is met het ADRZ gewerkt aan het vormgeven van de oncologische zorg voor prostaatkankerpatiënten (in het Anser-project). Ook is er verder gewerkt aan de digitale gegevensuitwisseling met de verwijzende ziekenhuizen. Met het Van Weel-Bethesda is dit reeds geslaagd in 2019. De praktijk rond digitale uitwisseling met de ander drie ziekenhuizen is weerbarstiger. In het afgelopen jaar is wederom hard gewerkt aan de implementatie van gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling met ZorgSaam en ADRZ. De verwachting is dat dit in 2021 gereed is. Ook zal de digitale uitwisseling met Bravis in 2021 vorm krijgen. Met de radiotherapie-afdeling van het Erasmus MC zijn we eind 2020 gestart met de evaluatie van de alliantie. In 2021 werken we in gezamenlijkheid naar een geactualiseerde overeenkomst waarin we elkaar verder versterken.


  • Een digitale onderwijsdag voor AIOS Radiotherapie

    We waren verheugd dat we in het najaar van 2020 bijna 100 AIOS radiotherapie zouden mogen verwelkomen bij ons. Het is een mooi moment om jezelf als instituut te presenteren aan deze groep en tegelijkertijd een boeiend inhoudelijk programma aan te bieden. Helaas gooide COVID-19 ook hier roet in het eten. Samen met de onderwijscommissie van de NVRO zijn we erin geslaagd om een succesvolle digitale dag te organiseren. Natuurlijk hopen we over niet al te lange tijd de AIOS weer in levende lijve op een van onze locaties te mogen ontvangen.