Betrouwbare samenwerkings­partner

Van oudsher staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2022 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.

Academische centra

Sinds 2014 is onze samenwerking met de radiotherapie-afdeling van het Erasmus MC vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Begin 2022 hebben we de geactualiseerde overeenkomst ondertekend. Beide partijen vinden het belangrijk om de samenwerking multidisciplinair vorm te geven, waar de nadruk in de afgelopen jaren meer lag op de medische samenwerking. Met deze overeenkomst blijven we inzetten op kennisuitwisseling en borgen we op die manier de best mogelijke radiotherapie voor onze patiënten in de regio. Een voorbeeld uit 2022 van de kennisuitwisseling is een bezoek vanuit het ZRTI aan het Erasmus MC in het kader van ons nieuwe toestel (Ethos).

We verwijzen patiënten door naar academische centra indien de benodigde behandeling bij het ZRTI niet kan plaatsvinden. Voor protonentherapie verwijzen we door naar de drie centra in Nederland. Met het protonencentrum in Delft (HollandPTC) hebben we sinds 2019 een samenwerkingsovereenkomst. In 2022 voerden we een evaluatiegesprek met de raad van bestuur en nam een arts van HollandPTC deel aan een MFS-vergadering om toelichting te geven op de ontwikkelingen bij HollandPTC in behandelingen en verwijzingen.

Verwijzende ziekenhuizen

We werken al jaren heel nauw samen met de vier ziekenhuizen in ons adherentiegebied (Adrz, ZorgSaam, het Bravis ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis). Een samenwerking die soepel loopt en vertrouwd voelt. Medisch specialisten weten elkaar goed te vinden en nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen en aan diverse tumorwerkgroepen in de regio. In Terneuzen en Dirksland houden onze artsen poli-spreekuren en in Roosendaal worden diverse gezamenlijke spreekuren gevoerd met de specialisten van het Bravis ziekenhuis. Op bestuurlijk niveau vindt periodiek overleg plaats over de (zorg)ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen de instituten.

In het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met een van de nieuwe bestuurder van Adrz. Ook gaven we verder vorm aan het Anser prostaatnetwerk waar we samen met Adrz in 2021 bij zijn aangesloten. In dit netwerk wordt kennis en expertise gebundeld om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren voor patiënten met prostaatcarcinoom. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met Adrz over hun plannen voor nieuwbouw in Goes. Ook spraken we met Adrz en ZorgSaam over hun samenwerking op medisch inhoudelijk vlak.

We hebben de samenwerkingsovereenkomst met het Van Weel-Bethesda ziekenhuis geëvalueerd en met het Bravis ziekenhuis gesproken over de nieuwbouwplannen in Roosendaal en hoe onze gezamenlijke visie op oncologische zorg vorm kan krijgen op de nieuwe locatie aldaar. We namen deel aan de inspiratiemarkt in het Bravis ziekenhuis op 23 juni om patiënten en bezoekers mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de radiotherapie (zie foto). Ook gaven we samen met het Oncologiecentrum Bravis inhoud aan de kindermiddagen.

                                                                                                      

In het najaar van 2022 hebben we het initiatief genomen om met de raden van bestuur van Adrz, ZorgSaam en het Bravis ziekenhuis te spreken over een gezamenlijke visie op oncologie in de regio. We geven hier in 2023 een vervolg aan en koppelen hier de ontwikkelingen vanuit het IZA aan.

Informatievoorziening in de oncologische keten

Zoals in de paragraaf over hoogwaardige radiotherapie al werd benoemd, implementeren we in 2023 niet alleen een nieuw EPD, maar gebruiken we deze kans ook om de informatiedeling in de regio en oncologische keten te verbeteren. We hebben hiervoor de vier verwijzende ziekenhuizen uit onze regio benaderd: Adrz, het Bravis ziekenhuis, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis en ZorgSaam. We willen met elkaar de betrouwbaarheid van de gegevens verhogen en de compliance met wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging versterken. Een bijkomend voordeel is dat de administratieve lasten zo verlaagd kunnen worden. Concreet vertaalt dit project zich in het optimaliseren van voorbereiding en uitvoering van MDO’s (multidisciplinaire overleggen), het vergemakkelijken van het proces van verwijzing en aanvraag van aanvullend (diagnostisch) onderzoek en het synchroniseren van uitkomstregistratie. Ook het inzien van elkaars naslag en het laagdrempelig uitwisselen van medische beelden gaan we met dit project vergemakkelijken.

Niet alleen maakt een verbetering van de informatievoorziening in de keten het werk voor zorgprofessionals efficiënter, ook de patiënt heeft er baat bij. De patiënt heeft meer inzage in zijn gegevens over de hele keten en daarmee meer regie in het proces. De informatie-uitwisseling tussen de zorgprofessionals verbetert, waardoor de patiënt niet steeds opnieuw zaken moet toelichten of herhalen.

Het bereiken van deze doelen is een realistische opgave, temeer omdat alle partijen gebruik maken van hetzelfde EPD. De bovenstaande beschreven verbeteringen zijn nog in geen enkele regio in Nederland gerealiseerd. 

Regionaal

Een van de doelstellingen van onze strategische koers is het beschikbaar en bereikbaar houden van radiotherapie in de regio. We maken onderdeel uit van de Zeeuwse Zorgcoalitie en van EMBRAZE, het oncologienetwerk in Zeeland en Brabant. Via de Zeeuwse zorgcoalitie nemen we deel aan het Deltaplan arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland. Via EMBRAZE nemen we deel aan het Egidius project met als doel excellente zorg voor maag- en slokdarmkanker patiënten in te richten, netwerkbreed en multidisciplinair. Ook participeren onze artsen in de tumor netwerkgroepen van EMBRAZE.

Vanuit het IZA wordt netwerkzorg en met name het zichtbaar maken van de meerwaarde daarvan, steeds belangrijker. In de toekomst zal de samenwerking in deze netwerken intensiever worden met een focus op de regio.

Landelijk

Ook landelijk maakt het ZRTI deel uit van netwerken. We nemen actief deel aan de OZRC; het samenwerkingsverband voor zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland. Daarnaast zijn onze professionals aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Hierbij nemen we deel aan commissies en platforms. In het afgelopen jaar namen we actief deel in de werkgroep herformulering normendocument NVRO over het onderscheid tussen hoofd- en nevenlocatie. We hebben daar de visie van zelfstandige centra over de bühne gebracht en zijn blij dat dit onderscheid losgelaten gaat worden in het normendocument.

Andere partners

Bijzondere samenwerkingspartners zijn Fletcher-Arion hotel, Strandhotel Westduin en appartementencomplex De Gulden Stroom. Dankzij deze samenwerking kunnen we patiënten die ver van de locatie in Vlissingen wonen tijdens de behandeling een midweek verblijf aanbieden in een van deze accommodaties. Voor hightech behandelapparatuur en ICT zijn Varian, Siemens Healthineers, OpenLine en Centric voor het ZRTI belangrijke partners. Vanaf 2023 komt hier Chipsoft als belangrijke leverancier van ons EPD bij.

Op 16 maart 2022 bracht de gedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer van der Maas een bezoek aan het ZRTI. Samen met bestuursadviseur Dirk Minnema en senior beleidsmedewerker Johan Francke hebben we hem rondgeleid binnen het instituut. We namen hen mee in onze strategische koers en de uitdagingen waar het ZRTI voor staat (zie foto).