Betrouwbare samenwerkings­partner

Al vele jaren staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2023 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.

Academische centra
Sinds 2014 is onze samenwerking met de radiotherapie-afdeling van het Erasmus MC vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst blijven we inzetten op kennisuitwisseling en borgen we op die manier de best mogelijke radiotherapie voor onze patiënten in de regio.

We verwijzen patiënten door naar academische centra indien de benodigde behandeling bij het ZRTI niet kan plaatsvinden. Voor protonentherapie verwijzen we door naar de drie centra in Nederland. Met het protonencentrum in Delft (HollandPTC) hebben we sinds 2019 een samenwerkingsovereenkomst. Ook in 2023 nam een arts van HollandPTC deel aan een MFS-vergadering om toelichting te geven op de ontwikkelingen bij HollandPTC in behandelingen en verwijzingen.

Verwijzende ziekenhuizen
We werken al jaren heel nauw samen met de vier ziekenhuizen in ons adherentiegebied: Adrz, ZorgSaam, het Bravis ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Een samenwerking die soepel loopt en vertrouwd voelt. Medisch specialisten weten elkaar goed te vinden en nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen en aan diverse tumorwerkgroepen in de regio. In Terneuzen en Dirksland houden onze artsen poli-spreekuren en in Roosendaal worden diverse gezamenlijke spreekuren gevoerd met de specialisten van het Bravis ziekenhuis. Zo nemen we sinds 2023 deel aan een gezamenlijk spreekuur met de orthopedisch chirurgen voor patiënten met wervelmetastasen. Het team vanuit Bravis en het ZRTI dat dit coördineert heet het Onco Spine Team (OST). In het najaar van 2023 vond er een symposium plaats om hier intern meer bekendheid aan te geven en deelnemers te informeren over behandelopties bij patiënten met wervelmetastasen.

Op bestuurlijk niveau vindt periodiek overleg plaats over de (zorg)ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen de instituten. Door bestuurlijke wisselingen in alle verwijzende ziekenhuizen, behalve het Bravis ziekenhuis, zetten we in 2024 weer extra in op het kennismaken en het onderhouden van de relaties.

Met het Bravis ziekenhuis spraken we regelmatig over de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis en de wijze waarop onze gezamenlijke visie op oncologische zorg vorm kan krijgen op de nieuwe locatie aldaar. In 2024 geven we daar verder vervolg aan door voor het ZRTI een eerste ontwerpfase te starten.

Informatievoorziening in de oncologische keten
Zoals we in de paragraaf over hoogwaardige radiotherapie al benoemden, implementeerden we in 2023 niet alleen een nieuw EPD, maar gebruikten we deze kans ook om de informatiedeling in de regio en oncologische keten te verbeteren. We hebben hiervoor de vier verwijzende ziekenhuizen uit onze regio benaderd: Adrz, het Bravis ziekenhuis, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis en ZorgSaam. We willen met elkaar de betrouwbaarheid van de gegevens verhogen en de compliance met wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging versterken. Een bijkomend voordeel is dat de administratieve lasten zo verlaagd kunnen worden. Concreet vertaalt dit project zich in het optimaliseren van voorbereiding en uitvoering van MDO’s (multidisciplinaire overleggen), het vergemakkelijken van het proces van verwijzing en aanvraag van aanvullend (diagnostisch) onderzoek en het synchroniseren van uitkomstregistratie. Ook het inzien van elkaars naslag en het laagdrempelig uitwisselen van medische beelden vergemakkelijken we met dit project.

Niet alleen maakt een verbetering van de informatievoorziening in de keten het werk voor zorgprofessionals efficiënter, ook de patiënt heeft er baat bij. De patiënt heeft meer inzage in zijn gegevens over de hele keten en daarmee meer regie in het proces. De informatie-uitwisseling tussen de zorgprofessionals verbetert, waardoor de patiënt niet steeds opnieuw zaken moet toelichten of herhalen.

Het bereiken van deze doelen is een realistische opgave, temeer omdat alle partijen gebruik maken van hetzelfde EPD. De bovenstaande beschreven verbeteringen zijn nog in geen enkele regio in Nederland gerealiseerd. Bij de livegang van HiX bij het ZRTI is ook de verwijsorder en inzage bij de vier ziekenhuizen live gegaan. Papier, fax en CD-rom behoren daarmee tot het verleden.

Regionale netwerksamenwerking
Een van de doelstellingen van onze strategische koers is het beschikbaar en bereikbaar houden van radiotherapie in de regio. We maken onderdeel uit van de Zeeuwse Zorgcoalitie en van EMBRAZE, het oncologienetwerk in Zeeland en Brabant. Via de Zeeuwse zorgcoalitie nemen we deel aan het Deltaplan arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland. Via EMBRAZE nemen we deel aan het Egidius project met als doel excellente zorg voor maag- en slokdarmkanker patiënten in te richten, netwerkbreed en multidisciplinair. Ook participeren onze artsen in de tumor netwerkgroepen van EMBRAZE.

Vanuit het IZA wordt netwerkzorg en met name het zichtbaar maken van de meerwaarde daarvan, steeds belangrijker. In de toekomst zal de samenwerking in deze netwerken intensiever worden met een focus op de regio.

Landelijk
Ook landelijk maakt het ZRTI deel uit van netwerken. We nemen actief deel aan de OZRC; het samenwerkingsverband voor zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland. Daarnaast zijn onze professionals aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Hierbij nemen we deel aan commissies en platforms.

Op 12 mei 2023 vond een mini-symposium voor Physician Assistants in de radiotherapie plaats bij het ZRTI. Een groep van ongeveer 25 PA’s woonde het symposium met diverse sprekers bij en kreeg aansluitend een rondleiding bij het ZRTI in Vissingen. De dag werd afgesloten met een gezellig diner.

Andere partners
Bijzondere samenwerkingspartners zijn Fletcher-Arion hotel, Strandhotel Westduin en appartementencomplex De Gulden Stroom. Dankzij deze samenwerking kunnen we patiënten die ver van de locatie in Vlissingen wonen tijdens de behandeling een midweek verblijf aanbieden in een van deze accommodaties. Voor hightech behandelapparatuur en ICT zijn Varian, Siemens Healthineers, OpenLine en inmiddels Chipsoft voor het ZRTI belangrijke partners.

 

"Ik kreeg het geruststellende gevoel dat ik geen nummer ben maar een mens." - Patiënt ZRTI