Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI heeft in mei 2021 afscheid genomen van voorzitter de heer A. de Jong, vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Zijn functie is intern ingevuld. De formatie van de cliëntenraad bestond vanaf dat moment weer uit een formeel toegestane bezetting. In december heeft één cliëntenraadslid zich voortijdig als lid teruggetrokken.

Door de Raad van Bestuur is de cliëntenraad op de hoogte gehouden over het toekomstplan 2021-2024. Tevens heeft de cliëntenraad een bijdrage geleverd middels brainstormsessies in het kader van de strategische koers van het ZRTI 2021-2035.

De cliëntenraad heeft inspraak gehad in een nieuw digitaal aangeboden patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) en ook in 2021 is kritisch gekeken naar de punten die uit dit onderzoek door patiënten naar voren zijn gebracht. Duidelijke verbeterpunten kwamen hieruit echter niet naar voren.

Binnen het ZRTI is gewerkt aan de ontwikkeling van een nazorgbrochure borstkanker, waaraan de cliëntenraad heeft meegewerkt door input te leveren voor deze brochure.

De Raad van Bestuur heeft in samenwerking met de cliëntenraad het huidige klachtenreglement voor patiënten herzien en er is op basis van dit nieuwe reglement een externe klachtenfunctionaris aangesteld van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

In samenwerking met het ZRTI heeft de cliëntenraad een panelgesprek georganiseerd met (ex)patiënten. Het onderwerp van dit panelgesprek was zelfregie. Ook in 2022 wil de cliëntenraad nog een aantal panelgesprekken organiseren. De voorzichtige conclusie uit dit eerste panelgesprek luidt dat zelfregie binnen het ZRTI mogelijk blijkt te zijn voor een patiënt en dat er tevredenheid bestaat over verwijzing naar en het medisch dossier bij het ZRTI. Er blijkt behoefte aan nazorg in niet-gemedicaliseerde vorm, maar wel gelieerd aan het ZRTI zoals contact met lotgenoten. De Raad van Bestuur is over de uitkomsten van dit panelgesprek door de cliëntenraad geïnformeerd.

In november heeft voor de cliëntenraad een teamdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag zijn de laatste ontwikkelingen over het instemmingsrecht en het adviesrecht van een cliëntenraad de revue gepasseerd en is gebrainstormd over het jaarplan 2022.

Op verzoek van de cliëntenraad is op de website van het ZRTI de pagina van de cliëntenraad geactualiseerd en is een nieuwe brochure over en namens de cliëntenraad opgesteld, welke in de vestigingen van het ZRTI voor patiënten beschikbaar is. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en de cliëntenraad om input te geven over het functioneren van de Raad van Bestuur. Door de Medisch Fysische Staf is de cliëntenraad bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van online adaptieve radiotherapie (OART), trends in de radiotherapie, de vervanging van behandelapparatuur en de jaarplandoelen voor 2022.

Ook dit jaar heeft de cliëntenraad opgemerkt dat het ZRTI adequaat is omgegaan met de coronamaatregelen.

Vergaderingen:

  • 7 onderlinge vergaderingen
  • 4 vergaderingen met de Raad van Bestuur
  • 2 vergaderingen met de Raad van Bestuur en een delegatie van de Raad van Toezicht
  • 2 vergaderingen met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad
  • 2 vergaderingen met een vertegenwoordiging van de Medisch Fysische Staf

Advies uitgebracht over:

  • Jaarverslag en jaarrekening ZRTI 2021 (positief advies)
  • Begroting en jaarplan ZRTI 2022 (positief advies)

Instemming verleend aan:

  • Herziening klachtenreglement voor patiënten (positief ingestemd)

Andere belangrijke onderwerpen:

  • Kwaliteitsindicatoren: resultaten en analyse van patiënttevredenheid, incidentmeldingen en wachttijden
  • Toekomstvisie ZRTI

De cliëntenraad dankt alle medewerkers van het ZRTI voor de gegeven informatie bij vragen, de ondersteuning en open houding van de RvB.


Samenstelling cliëntenraad in 2021:

 

Naam Functie Lidmaatschap
Dhr. A. de Jong Voorzitter

Sinds juni 2014 tot juni 2021
 

Dhr. H.J. van Geffen Lid

Sinds oktober 2015
Einde 2e zittingsperiode oktober 2022

Mevr. M. de Vos Lid

Sinds oktober 2016
Herbenoemd per oktober 2019

Dhr. C. Rus-Hartland Lid

Sinds november 2017
Herbenoemd per november 2021

Mevr. C. Robbeson Lid Sinds januari 2019
Dhr. E. Stallaert Lid Sinds januari 2019 tot en met december 2021
Dhr. N.C.J.C. Koolen Lid Sinds november 2020
Mevr. I.S.J. Koopman Voorzitter sinds juni 2021 Sinds november 2020