Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.

Het ZRTI zal in 2023 een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) implementeren. Hiervoor zijn in 2022 de eerste stappen gezet. De cliëntenraad (CR) acht het vanuit zijn rol van belang om binnen dit project op inhoud mee te denken over zaken die de patiënt raken. We willen onze aandacht vooral richten op thema’s als inzage in het dossier, privacy, contactmogelijkheden & contactmomenten voor de patiënt en gebruikersgemak. Er heeft uitleg plaatsgevonden door de extern adviseur en de interne projectleider (het programmamanagement) over het EPD-traject en twee leden binnen de CR zullen participeren in de klankbordgroep van dit EPD programma. Zij zullen de overige leden van het verloop op de hoogte houden. Daarnaast zorgen de externe adviseur en intern projectleider ervoor dat de cliëntenraad door middel van duidelijke vragen en keuze-opties bevraagd wordt, indien dit relevant is binnen het project en aansluit op de rol van de cliëntenraad.

De CR heeft met bovenvermeld programmamanagement afgesproken dat, tijdens de evaluatiefase van het nieuwe EPD, patiënten gevraagd worden naar hun ervaringen met het patiënten portaal. Dit vindt plaats door middel van panelgesprekken en een digitale vragenlijst. Hiermee kan worden geborgd dat het project zorgvuldig doorlopen wordt en dat de vertegenwoordiging van de patiënten goed gewaarborgd is. Dit plan van aanpak hebben we op 28 oktober 2022 schriftelijk aan de raad van bestuur bevestigd.

Door de raad van bestuur is de cliëntenraad op de hoogte gehouden over de voortgang van de implementatie van de Ethos versneller en de nieuwbouwplannen van het Bravis ziekenhuis. Tevens zijn de halfjaarlijkse managementrapportages (meldingen, PTO, wachttijden, klachten), het strategische HRM-beleid 2022-2024 en overige ontwikkelingen binnen het ZRTI uitgebreid besproken.

De CR heeft zich door de medisch fysische staf (MFS) laten informeren over de behandelingseffecten van de Ethos versneller voor de patiënten en de wijze van implementatie in 2023. Hierbij kwam naar voren dat het belangrijkste doel van de Ethos is om zoveel mogelijk te monitoren hoe de organen en tumor ten opzichte van elkaar liggen, om de schade aan organen zoveel mogelijk te beperken gedurende de bestralingsbehandeling. De implementatie in 2023 en de praktijkervaringen zullen in 2023 worden gevolgd.

Door de medisch fysische staf is de cliëntenraad ook bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van online adaptieve radiotherapie (OART), trends in de radiotherapie en de vervanging van behandelapparatuur.

In samenwerking met het ZRTI heeft de cliëntenraad ook in 2022 panelgesprekken georganiseerd met (ex)patiënten. De belangrijkste onderwerpen van deze panelgesprekken betroffen met name de evaluatie nazorg brochure borstkanker, patiënttevredenheid, zelfregie en nazorg. Ook in 2023 wil de CR doorgaan met het deelnemen aan panelgesprekken. Wat vooral uit de panelgesprekken naar voren komt, betreft de behoefte aan nazorg in niet-gemedicaliseerde vorm, maar wel gelieerd aan het ZRTI zoals contact met lotgenoten. De raad van bestuur is over de uitkomsten van dit panelgesprek door de cliëntenraad steeds geïnformeerd.

Ook is hierover door een afvaardiging van de CR van gedachten gewisseld met de CR van het Bravis Ziekenhuis als een van de belangrijke verwijzers van het ZRTI. Zij denken eerder aan inloophuizen als mogelijke nazorg-optie. De CR zal over dit onderwerp eveneens in 2023 verder van gedachten wisselen met de andere verwijzers, inloophuizen en dergelijk om over dit onderwerp het ZRTI verder te kunnen adviseren.

Het ZRTI heeft in 2022 een nieuwe voorlichtingsfilm voor patiënten gemaakt en ter advies aan de CR voorgelegd. De CR vindt de opzet zoals die nu voorligt volledig. De CR heeft de RvB kenbaar gemaakt graag betrokken te willen zijn bij het testen voorafgaand aan de ‘livegang’ van de nieuwe voorlichtingsmodule op de website. Er is gevraagd om op termijn een testlink te ontvangen, voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie.

Door de CR is het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad gewijzigd, omdat er een overlap bestond met de nieuwe medezeggenschapsregeling. Dit document voldoet op deze wijze weer beter als aanvulling op de medezeggenschapsregeling.

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de raad van toezicht en de cliëntenraad om input te geven over het functioneren van de raad van bestuur.

Ook dit jaar heeft de cliëntenraad opgemerkt dat het ZRTI adequaat is omgegaan met de coronamaatregelen.

De cliëntenraad van het ZRTI heeft in september 2022 afscheid genomen van cliëntenraadslid de heer H. van Geffen, gezien het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Er zijn extern vacatures uitgezet voor twee nieuwe leden. Deze nieuwe leden zijn in november jl. aangesteld en de CR bestaat op dit moment weer uit zeven CR-leden. 

In 2021 en 2022 is de verdeling van taken over de CR-leden ad hoc gemaakt.

Eind 2022 is, nu de CR weer op volledige sterkte is, ervoor gekozen om vanaf 2023 met portefeuilles te gaan werken, zodat de taken verdeeld zijn over de leden op basis van interesses en capaciteiten. Ook kunnen we ons dan individueel/in kleine groepjes beter inlezen en voorbereiden op de verschillende onderwerpen die spelen. Op deze manier kunnen wij meer toegevoegde waarde bieden aan het ZRTI.

De CR heeft afgezien van het organiseren van een symposium/congres voor cliëntenraden van andere radiotherapie instituten. De cliëntenraad acht het van belang eerst de contacten met deze cliëntenraden aan te halen. Door de Covid-pandemie was dit de afgelopen jaren niet mogelijk.  Voor de toekomst is een symposium vanuit de cliëntenraad ZRTI wellicht een mogelijkheid.

Vergaderingen:

  • 6 onderlinge vergaderingen
  • 3 vergaderingen met de raad van bestuur
  • 2 vergaderingen met de raad van bestuur en een delegatie van de raad van toezicht
  • 2 vergaderingen met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad
  • 2 vergaderingen met een vertegenwoordiging van de medisch fysische staf

Advies uitgebracht over:

  • Jaarverslag en jaarrekening ZRTI 2022 (positief advies)
  • Begroting en jaarplan ZRTI 2023 (positief advies)

Samenstelling cliëntenraad in 2022:

Naam

Functie

Lidmaatschap

Mevr. I.S.J. Koopman

Voorzitter

Sinds november 2020

(voorzitter sinds juni 2021)

Dhr. N.C.J.C. Koolen

Vervangend voorzitter / penningmeester

Sinds november 2020

(vervangend voorzitter sinds september 2022)

Mevr. M. de Vos

Lid

Sinds oktober 2016

Herbenoemd per oktober 2019

Dhr. C. Rus-Hartland

Lid

Sinds november 2017

Herbenoemd per november 2021

Mevr. C. Robbeson

Lid

Sinds januari 2019

Herbenoemd per januari 2023

Dhr. R. de Voogd

Lid

Sinds november 2022

Mevr. J. Serier

Lid

Sinds november 2022