Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De leden zijn patiënt (geweest), naaste van een patiënt of op een andere manier nauw betrokken bij mensen met kanker. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren. Een belangrijk speerpunt voor de cliëntenraad in 2018 was het actiever contact zoeken met de patiënten van het ZRTI.

Vergaderingen:

 • 6 onderlinge vergaderingen
 • 4 vergaderingen met de bestuurder
 • 1 vergadering met de bestuurder en een delegatie van de raad van toezicht
 • 2 informele overleggen met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad
   

Advies uitgebracht over:

 • Verplaatsen van spoedbestralingen buiten reguliere kantoortijden van Vlissingen naar Roosendaal (positief advies)
 • Jaarrekening ZRTI 2017 (positief advies)
 • Jaarrekening Stichting Vrienden van het ZRTI 2017 (positief advies)
 • Begroting en jaarplan ZRTI 2019 (positief advies)
   

Andere belangrijke onderwerpen:

 • Ontwikkeling van de nieuwe website van het ZRTI: de cliëntenraad heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming en het testen van de website
 • Rol van de cliëntenraad bij de werving en selectie van leden voor de raad van toezicht: in goed overleg is het bindend adviesrecht voor één lid vervangen door een zwaarwegend advies bij de werving van alle leden
 • Bijeenkomst met cliëntenraden van andere radiotherapie-instituten
 • Bijwonen van symposia, oncologische beleidstafels, etc.


Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2018:

Naam Functie Lidmaatschap
Dhr. A. de Jong Voorzitter

Lid sinds juni 2014
Herbenoemd per juni 2017

Dhr. H.J. van Geffen Lid

Lid sinds oktober 2015
Herbenoemd per oktober 2018

Mevr. M. de Vos Lid Lid sinds oktober 2016
Dhr. C. Rus-Hartland Lid Lid sinds november 2017


De cliëntenraad bestaat idealiter uit zeven personen. In 2018 zijn drie leden afgetreden. Met ingang van 1 januari 2019 worden twee van de drie vacante plaatsen ingevuld. Leden worden aangesteld voor een periode van drie jaar en kunnen daarna eenmaal voor drie jaar herbenoemd worden.