Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI is het jaar 2019, na een periode van onderbezetting, gestart met twee nieuwe leden. Dit heeft een positieve en prettige impuls gegeven aan het cliëntenraadswerk. Er kwamen nieuwe thema’s ter verkenning op tafel, waaronder ketenzorg en de interactie tussen voeding en medicatie. Daarnaast stonden de vergaderingen in het teken van kennisuitwisseling met andere cliëntenraden, het bespreken van kwaliteitsindicatoren van het ZRTI en de naderende Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Tweemaal werden ZRTI-medewerkers voor de vergadering uitgenodigd om iets te vertellen over Zorgmail en de meldingencommissie. Eind 2019 is de cliëntenraad gestart met de voorbereiding van de werving van een zevende cliëntenraadslid.

Vergaderingen:

 • 6 onderlinge vergaderingen
 • 4 vergaderingen met de raad van bestuur
 • 2 vergaderingen met de raad van bestuur en een delegatie van de raad van toezicht
 • 2 informele overleggen met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad
   

Advies uitgebracht over:

 • Jaarrekening ZRTI 2018 (positief advies)
 • Benoeming waarnemend bestuur ZRTI (positief advies)
 • Vernieuwd beleid kwaliteit- en veiligheid (positief advies)
 • Profielen en herbenoeming leden raad van toezicht (positief advies)
 • Vernieuwde procedure incidenten melden (positief advies)
 • Begroting en jaarplan ZRTI 2020 (positief advies)
   

Andere belangrijke onderwerpen:

 • Kwaliteitsindicatoren: resultaten en analyse van patiënttevredenheid, incidentmeldingen en wachttijden
 • Bijeenkomst met cliëntenraden van andere radiotherapie-instituten
 • Bijwonen van symposia, bijeenkomsten in het kader van WMCZ 2018, etc.


Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2019:

Naam Functie Lidmaatschap
Dhr. A. de Jong Voorzitter

Lid sinds juni 2014
Herbenoemd per juni 2017

Dhr. H.J. van Geffen Lid

Lid sinds oktober 2015
Herbenoemd per oktober 2018

Mevr. M. de Vos Lid

Lid sinds oktober 2016
Herbenoemd per oktober 2019

Dhr. C. Rus-Hartland Lid Lid sinds november 2017
Mevr. C. Robbeson Lid Lid sinds januari 2019
Dhr. E. Stallaert Lid Lid sinds januari 2019


De cliëntenraad bestaat idealiter uit zeven personen. Van de drie vacatures die er eind 2018 waren, werden er met ingang van 1 januari 2019 twee ingevuld. Leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmaal herbenoemd worden. Eind 2019 heeft de raad van bestuur de zittingstermijn op verzoek van de cliëntenraad verlengd van drie naar vier jaar.