Verslag

Raad van toezicht

Verslag

De missie van het ZRTI (het bieden van hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving) en de drie kernwaarden (toewijding, vakmanschap en verbondenheid) zijn beeldbepalend voor de koers en keuzes van het ZRTI. Deze missie, oftwel de maatschappelijke betekenis, en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop de raad van toezicht inhoud geeft aan haar toezicht-, klankbord- en werkgeversrol. Dit in combinatie met de bepalingen in de statuten, reglementen en de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht heeft zichzelf de ambitie opgelegd effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te willen opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met bestuurder(s) een open relatie bestaat waarin wederzijds vertrouwen leidend is.

Visie op toezicht

Externe ontwikkelingen op maatschappelijk vlak in het algemeen en rondom (radiotherapeutische) zorg in het bijzonder, alsmede rondom relevante stakeholders van het ZRTI, worden nauwlettend gevolgd en besproken. Intern staat de aandacht voor de kwaliteit van zorg hoog op de agenda. De raad van toezicht hecht veel waarde aan rechtstreekse contacten met alle relevante interne organen en gremia. Naast reguliere raad van toezicht-vergaderingen waarin de bestuurder aanwezig is, heeft de raad van toezicht ook periodiek overleg met het managementteam, de medische fysische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks overleg   met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. In vergaderingen van de raad van toezicht verzorgen leden van het managementteam en de medisch fysische staf presentaties rondom relevante onderwerpen. 

Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd: de zorgcommissie, de financiële (audit) commissie en de remuneratiecommissie. In deze commissies wordt dieper ingezoomd op specifieke onderwerpen en wordt de besluitvorming door de raad van toezicht voorbereid. 

Samenstelling

De raad van toezicht van het ZRTI bestaat uit vijf leden. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook. De leden hebben diverse achtergronden en brengen ieder hun eigen deskundigheid en ervaring in. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eveneens vier jaar. In 2018 bestond de raad van toezicht uit twee vrouwen (40%) en drie mannen (60%).

Vergaderingen

 • 6 reguliere vergaderingen (aanwezigheidpercentage leden: 100%)
 • 1 vergadering van een delegatie van de raad van toezicht met de cliëntenraad
 • 3 vergaderingen van een delegatie van de raad van toezicht met de ondernemingsraad
 • 4 vergaderingen financiële (audit)commissie, 2 vergaderingen zorgcommissie, 1 vergadering remuneratiecommissie
 • 1 strategiedag samen met de bestuurder 

Belangrijke onderwerpen 2018

 • Kwaliteit van zorg: o.a. over het kwaliteitsmanagementsysteem, uitkomsten tevredenheidsonderzoek verwijzers, incidentmeldingen en de uitkomsten van de management review 2017
 • Toekomstige ontwikkelingen in de radiotherapie  
 • Stakeholderdialoog-gesprekken
 • Ontwikkelingen bij en relaties met samenwerkingpartners, o.a. de voorgenomen nieuwbouw van Bravis
 • Voortgang uitvoering Toekomstplan 2018-2020 en Jaarplan 2018
 • Samenwerking ZRTI en Bravis Oncologie Centrum
 • Zorgcontractering
 • ICT en digitalisering
 • Ontwikkelingen in de zorgproductie
 • Periodieke niet-financiële en financiële managementinformatie, inclusief voornaamste risico’s
 • HR-ontwikkelingen: o.a. opleidingsmogelijkheden klinisch fysici en personele bezetting
 • Update governance-documenten: statuten, reglement raad van bestuur, reglement raad van toezicht, en daaraan verwante documenten
 • Rol van de cliëntenraad bij de werving en selectie van raad van toezicht-leden
 • Permanente educatie raad van toezicht-leden
 • Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Voortgang verbeterplan financiële functie
 • Jaarrekening 2017 en jaarverantwoording 2017
 • Jaarplan 2019, begroting 2019, treasury jaarplan 2019 en financieel meerjarenperspectief
 • Auditplan, management letter en accountantsverslag van de externe accountant
 • Evaluatie en herbenoeming externe accountant voor de jaarrekeningcontrole 2018

Commissies

De financiële (audit)commissie van de raad van toezicht richt zich op de externe financiële informatievoorziening van het ZRTI, interne risicobeheersing-  en controlesystemen, de fiscaliteit en de accountantscontrole. De financiële (audit)commissie heeft hierover in 2018 vier keer vergaderd. De externe accountant was aanwezig in de vergaderingen waarin zijn auditplan en de management letter naar aanleiding van de interim controle werd besproken. De accountant was ook aanwezig in de raad van toezicht-vergadering waarin de jaarrekening 2017 en het bestuursverslag 2017 aan de orde kwamen. Door de commissie is naast deze onderwerpen ook gesproken over financiële managementrapportages, het treasurystatuut, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

De zorgcommissie van de raad van toezicht richt zich op het zorg- en kwaliteitsbeleid. De zorgcommissie kwam in 2018 één keer bijeen met een delegatie van de medisch fysische staf en de bestuurder en besprak onder meer de introductie van protonentherapie in Nederland, de samenwerking met andere instellingen en deelname aan wetenschappelijke studies. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht voerden vanuit de renumeratiecommissie het jaargesprek met de bestuurder. 

Evaluatie

De raad van toezicht heeft het functioneren van de bestuurder beoordeeld en met haar besproken. De raad van toezicht heeft ook zijn eigen functioneren geëvalueerd in een plenaire vergadering. Centraal daarin stonden de omgeving en stakeholders van het ZRTI, de strategie van het ZRTI, de relatie van de raad van toezicht met de raad van bestuur, en de toepassing van de Governancecode Zorg. De uitkomsten worden in 2019 meegenomen in het toezicht.

Remuneratie

Binnen het wettelijk kader van de klasse-indeling van de WNT en bijbehorende bezoldigingsnormen heeft de raad van toezicht de bezoldiging 2018 van de raad van toezicht en de raad van bestuur vastgesteld. Voor de bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht, die vallen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders, wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening 2018. 

Ten slotte

De raad van toezicht is de medewerkers, ondernemingsraad, cliëntenraad, medisch fysische staf, het managementteam en de bestuurder zeer erkentelijk voor hun inzet en grote betrokkenheid bij het ZRTI. Die betrokkenheid en inzet zorgt er iedere dag voor dat de cliënten van het ZRTI hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving kunnen ervaren.
 

Vlissingen, 7 mei 2019
Steven van Boven (voorzitter), Jos de Groot, Stijn Krol,
Doike Sweers, Janneke van Vliet


Samenstelling en nevenfuncties raad van toezicht:

Naam Lid sinds Relevarnte hoofd- en nevenfuncties

mr. S.M.W.L. van Boven

Voorzitter raad van toezicht
Lid renumeratiecommissie

3-12-2015

Hoofdfunctie:

 • Mfn Registermediator Van Boven mediation

Nevenfuncties:

 • Lid raad van advies TSA Holding BV
 • Directeur Hosterkokke BV
 • Rechter-plv Rechtbank Rotterdam
 • Maatschapsadviseur Van Boven advocaten LLP
 • Lid raad van toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI

drs. P.D. Zweers

Vicevoorzitter raad van toezicht
Lid renumeratiecommissie
Lid financiële (audit)commissie

3-12-2015
 

Hoofdfunctie:

 • Strategisch adviseur Private Equity fondsen in Healthcare Informatics

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter bestuur Stichting Gansoord
 • Lid raad van toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI

drs. J.I. de Groot RA

Lid raad van toezicht
Lid financiële (audit)commissie

1-09-2017
 

Hoofdfunctie:

 • Plv. compliance officer PricewaterhouseCoopers Nederland

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht Het Laar
 • Lid raad van toezicht Ziekenhuis Rivierenland

A.D.G. Krol

Lid raad van toezicht
Lid zorgcommissie

1-09-2017

Hoofdfunctie:

 • Staflid afdeling Radiotherapie LUMC, in deze hoedanigheid één dag per week voor patiëntenzorg gedetacheerd naar HollandPTC

Nevenfuncties:

 • Consulent radiotherapie in diverse regionale ziekenhuizen
 • Lid raad van toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI

J. van Vliet

Lid raad van toezicht
Lid zorgcommissie

1-09-2017         

Hoofdfunctie:

 • Toezichthouder en adviseur voor de zorg

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter raad van toezicht Koninklijke Visio
 • Lid raad van toezicht Zorgspectrum
 • Voorzitter raad van toezicht Academisch Hospice Demeter (onbetaald)
 • Voorzitter bestuur Guus Schrijvers Academie (onbetaald)
 • Voorzitter College Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden
 • Voorzitter Visitatiecommissie  Verpleegkundig Specialisten Opleiding
 • Voorzitter programmacommissie Verpleging & Verzorging, ZonMw
 • Lid raad van toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI