Bestuur
en toezicht

Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De code is zo opgezet ‘dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt’.

De toepassing hiervan komt tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking   met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen. In 2018 is een deel van deze documenten aangescherpt en (opnieuw) gepubliceerd op de website van het ZRTI.

Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur op 31 december 2018:

Naam Functie Relevante nevenfuncties

drs. T.A. Snijders-de Vos MPA

Raad van bestuur (eenhoofdig)
  • Raad van Bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI
  • Vicevoorzitter raad van commissarissen L’Escaut Woonservice Vlissingen
  • Lid raad van toezicht Juvent
  • Lid raad van advies Academie Zorg & Welzijn Hogeschool Zeeland