Ondernemings-
raad

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

De ondernemingsraad (OR) van het ZRTI vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. Vanuit die visie denkt de OR mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. Ook heeft de OR door advisering of instemming invloed op de bedrijfsvoering.

2023 was een spannend jaar voor het ZRTI. Begin van het jaar werd het nieuwste bestralingsapparaat, waarop adaptieve radiotherapie kan plaatsvinden, in gebruik genomen. De rest van het jaar stond in het teken van het voorbereiden van de implementatie (begin 2024) van een nieuw patiënten dossier, namelijk HIX.

Voor de OR was 2023 hierdoor een relatief rustig jaar. Vanwege deze grote projecten, stonden er weinig extra doelen op het jaarplan, waardoor weinig instemmings- en adviesaanvragen werden ingediend.

Natuurlijk heeft de OR niet stilgezeten. Naar aanleiding van een verhoging van de reiskostenvergoeding in de cao ziekenhuizen, is er samen met de Raad van Bestuur gesproken over de invloed en invulling van deze nieuwe regeling in het ZRTI. 

Ook was het in oktober 2023 tijd voor de OR om nieuwe verkiezingen te organiseren, waarbij (bijna alle) medewerkers de kans kregen om zich verkiesbaar te stellen voor deelname in de OR. Echter bleken de aanmeldingen alleen te bestaan uit alle aftredende leden, wat ervoor zorgde dat er geen verkiezingen dienden plaats te vinden omdat de zetels zo gevuld waren. Komende 3 jaar is de samenstelling van de OR dus ongewijzigd. 

Samenstelling ondernemingsraad in 2023:

Naam Functie Aandachtsgebied Lid sinds
Dhr. A. Tange Voorzitter - 2 oktober 2007
Mevr. A. Poland Vicevoorzitter Financiën 15 oktober 2020
Mevr. R. de Reus Secretaris - 15 oktober 2020
Dhr. O. Holl Lid Financiën 2 oktober 2007
Mevr. D. Luiten - Binnerts Lid Arbo en HRM 15 oktober 2020
Mevr. J. van Bellen - van Dijke Lid Communicatie 15 oktober 2020

De OR werd geheel 2023 ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevr. H. Steijger.

Instemmings- en adviesaanvragen
De OR heeft over een aantal punten instemming / advies uitgebracht:

Instemming

 • Verantwoording KiPZ subsidie 2022
 • Beleid opzegtermijn arbeidsovereenkomsten
 • Aanvraag KiPZ subsidie 2024

Advies

 • Benoeming voorzitter en 2 leden Raad van Toezicht

Initiatief
Aanpassen van vergoeding kosten woon-werkverkeer naar aanleiding van nieuwe cao.

Vragen/opmerkingen/informatie
In 2023 heeft de OR vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, meegedacht over zaken en informatie gekregen over lopende onderwerpen. Hieronder een opsommingen van de onderwerpen.

De OR heeft in 2023 vragen/opmerkingen gesteld/gemaakt over:

 • Jaarrekening en bestuursverslag 2022
 • Begroting en jaarplan 2024

De OR heeft in 2023 meegedacht over:

 • Medewerkerstevredenheids onderzoek
 • Verwerking medewerker gegevens website & privacy

De OR heeft in 2023 informatie gekregen over:

 • Ontwikkelingen met betrekking tot het EPD / Hix
 • Ontwikkelingen en in gebruik name van de Ethosversneller (Opaal)
 • Arbojaarplan
 • Management Review over 2022
 • Financieringsstrategie en Financiële haalbaarheid ZRTI
 • Regiovisie Zeeuwse Zorg Coalitie 2023 – 2030
 • Cao 2023 acties o.a. werkafspraken bij ouderschapsverlof
 • Jaarverslag Stralingshygiëne ZRTI 2022
 • Uitkomsten medewerkerstevredenheids onderzoek uitgevoerd door DUO
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van ICT en uitvoering organisatie

Overleg
In 2023 hebben er overleggen plaatsgevonden met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht.

 • Negenmaal een overlegvergadering met de Raad van Bestuur
  • Waarvan tweemaal een overlegvergadering in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht in het kader van de WOR artikel 24.1
 • Eénmaal een informeel overleg met een lid van de Raad van Toezicht in het kader van de samenwerking met de Raad van Bestuur en twee informele overleggen om kennis te maken met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
 • Tweemaal een overleg met de Cliëntenraad

Training
De OR is op tweedaagse training geweest in het najaar. Deze training heeft plaatsgevonden op een externe locatie onder leiding van Bas Torjuul van Torjuul Medezeggenschap & Sociale Innovatie. Als onderdeel van deze training heeft de OR ook een teamactiviteit ondernomen.
Tijdens de trainingen zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken waaronder:

 • De ‘VAR’, een verpleegkundigenadviesraad. Hoe zouden wij dit in het ZRTI kunnen invullen?
 • Gesprekstechnieken
 • Duurzaamheid en vitaliteit
 • Invulling Mijn Keuze
 • Hoe zien wij de toekomst van het ZRTI voor ons? Zijn er valkuilen en waar moeten wij als OR op letten?

Ook heeft de gehele OR in de herfst deelgenomen aan een landelijke OR-dag. Deze dag werd georganiseerd door radiotherapiegroep te Arnhem, en was bedoeld voor alle OR-en van zelfstandige radiotherapie instituten. We hebben elkaar daar beter leren kennen en ideeën en werkwijzen kunnen uitwisselen.