Ondernemings-
raad

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven, het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden”

 

2020 was een bijzonder jaar voor het ZRTI en de ondernemingsraad. Nog net voordat de Covid-19 pandemie in Nederland uitbrak, heeft het ZRTI de Qmentum Global hercertificering succesvol doorlopen. Na maart 2020 veranderde er veel. Thuiswerken werd het nieuwe normaal, de roulatie tussen beide locaties stopte en de patiëntenaantallen liepen terug door de Covid-19 maatregelen. En toen bij de verkiezingen van de ondernemingsraad een groot deel van de ervaren leden zich niet verkiesbaar stelde, was de crisis compleet. Maar elke crisis geeft ook kansen.

Zo zorgden de Covid-19 maatregelen voor een stroomversnelling in het gebruik van digitale vergadermiddelen en beeldbellen. Voor de ondernemingsraad was het een kans om ervaring op te doen met digitale verkiezingen. En het afscheid van veel ervaren leden gaf andere medewerkers de kans om voor het eerst ervaring op te doen in een ondernemingsraad. Het resultaat was dat maar liefst negen medewerkers zich kandidaat hebben gesteld voor de verkiezingen die op 15 oktober 2020 gehouden werden. Daarvan zijn er zes verkozen als lid van de ondernemingsraad.

Het werk van de ondernemingsraad is in 2020, ondanks de beperking door Covid-19 gewoon doorgegaan. Hieronder volgt een opsomming van zaken waar de ondernemingsraad (OR) bij betrokken was.

De OR heeft over een aantal punten instemming / advies uitgebracht:

Instemming:

 • Strategisch opleidingsplan 2021-2024
 • Arbobeleidsplan 2020-2021
 • Beleid ongewenst gedrag
 • Beleid parttime werken
 • Regeling studiekosten en studieverlof
 • Acceptatie van het contract met ArboNed
 • Uitvoering RI&E
 • Aanpassen verhuiskostenregeling
   

Advies uitgebracht over:

 • Wijziging structuur en aansturing ondersteunende staf
 • Benoeming leden Raad van Bestuur ZRTI
 • Instellen twee kernteams medisch secretariaat

 •  

In 2020 heeft de OR ook vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, meegedacht over zaken en informatie gekregen over lopende onderwerpen.

De OR heeft in 2020 vragen gesteld/opmerkingen gemaakt over:

 • Jaarrekening en bestuursverslag 2019
 • Toekomstplan 2021-2024
 • De begroting en meerjarenraming 2021
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De OR heeft meegedacht over:

 • Strategische personeelsplanning
   

De OR heeft informatie gekregen over:

 • ICT ontwikkelingen
 • Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021/li>


Overig:

 • Het medezeggenschapsreglement is herzien
 • Op 15 oktober zijn digitale verkiezingen gehouden voor aanstelling nieuwe OR

In 2020 hebben er overleggen plaatsgevonden met de cliëntenraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Overleg:

 • In 2020 acht maal een overlegvergadering met de Raad van Bestuur - waarvan één maal een overlegvergadering in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht in het kader van de WOR artikel 24.1

 • In 2020 éénmaal een overleg met de cliëntenraad

 • In 2020 éénmaal een overleg met een aantal leden van de Raad van Toezicht in het kader van de benoeming van de Raad van Bestuur

 •  


In 2020 is de samenstelling van de OR veranderd, aangezien er bij de digitale verkiezingen op 15 oktober nieuwe leden verkozen zijn.

Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2019:

Naam Functie in OR Lid sinds
Mevr. I. de Bree-Balk Voorzitter 2 oktober 2007
Dhr. A. Tange Vicevoorzitter 2 oktober 2007
Dhr. O. Holl Lid 2 oktober 2007
Dhr. J. Duvivier Lid 5 november 2015
Mevr. L. Lambregts Lid 15 juni 2016
Mevr. E. de Koning Lid 12 oktober 2017

 

De OR werd geheel 2020 ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevr. H. Steijger.