Ondernemings-
raad

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

De ondernemingsraad (OR) van het ZRTI vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. Vanuit die visie denkt de OR mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. Ook heeft de OR door advisering of instemming invloed op de bedrijfsvoering.

2022 was een bijzonder jaar voor het ZRTI en de OR. In het begin van het jaar hadden de organisatie en de medewerkers nog steeds te maken met de Covid-19 pandemie. Medewerkers hebben op verschillende momenten thuis hun werkzaamheden verricht.

In het kader daarvan heeft de OR zich sterk gemaakt om een regeling op te stellen die medewerkers en de organisatie handvatten biedt om hier mee om te gaan. Dit heeft geresulteerd in een ‘visie op thuiswerken’, waar de OR mee ingestemd heeft.

Aan het eind van 2021 werden medewerkers door stijgende brandstofprijzen  geconfronteerd met hogere kosten voor woon-werkverkeer. De OR heeft daarop een initiatiefvoorstel ingediend om de vergoeding woon-werkverkeer te verhogen. Helaas is het voorstel niet overgenomen. De raad van bestuur vond het niet verantwoord om structureel hogere financiële verplichtingen aan te gaan.  

Samenstelling ondernemingsraad in 2022:

Naam Functie Aandachtsgebied Lid sinds
Dhr. A. Tange Voorzitter - 2 oktober 2007
Mevr. A. Poland Vicevoorzitter Financiën 15 oktober 2020
Mevr. R. de Reus Secretaris - 15 oktober 2020
Dhr. O. Holl Lid Financiën 2 oktober 2007
Mevr. D. Luiten - Binnerts Lid Arbo en HRM 15 oktober 2020
Mevr. J. van Bellen - van Dijke Lid Communicatie 15 oktober 2020

De OR werd geheel 2022 ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevr. H. Steijger.

Hieronder volgt een opsomming van zaken waar de OR bij betrokken was. Enkele dossiers met advies- instemmingsaanvragen zijn in 2022 opgestart en zullen in 2023 een vervolg krijgen en tot uitvoering gebracht worden.

Instemmings- en adviesaanvragen

De OR heeft over een aantal punten instemming / advies uitgebracht:

Instemming

 • Vaststellen plan van aanpak RI&E en PSA (gestart in 2021)
 • Arbobeleid 2022-2024 (gestart in 2021)
 • Generatiebeleid
 • Visie op thuiswerken
 • Vaststellen strategisch opleidingsplan 2021-2024 met addendum voor de KiPZ-subsidie

Advies

 • Evaluatie huidige EPD (gestart in 2021)
 • Financiële opstelling EPD / Hix (aanschaf en implementatie)

Initiatief

 • Reiskostenvergoeding ZRTI

Vragen/opmerkingen/informatie

In 2022 heeft de OR vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, meegedacht over zaken en informatie gekregen over lopende onderwerpen.

De OR heeft in 2022 vragen/opmerkingen gesteld/gemaakt over:

 • Jaarrekening 2021
 • Begroting en jaarplan 2023

De OR heeft in 2022 meegedacht over:

 • Aanpassingen in het document werving en selectie
 • Toekomstplan ZRTI 2021 – 2024
 • Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht

De OR heeft in 2022 informatie gekregen over:

  • De verzuimcijfers en de samenwerking met arbodienst ArboNed
  • De ontwikkelingen met betrekking tot het EPD / Hix
  • De ontwikkelingen met betrekking tot de Ethosversneller
  • Het Integraal Zorgakkoord

Overleg

In 2022 hebben er overleggen plaatsgevonden met de raad van bestuur, de cliëntenraad en de raad van toezicht.

 • Twaalfmaal een overlegvergadering met de raad van bestuur
  • Waarvan tweemaal een overlegvergadering in aanwezigheid van leden van de raad van toezicht in het kader van de WOR artikel 24.1
 • Eénmaal een informeel overleg met een lid van de raad van toezicht in het kader van de samenwerking met de raad van bestuur
 • Tweemaal een overleg met de cliëntenraad

Training

De OR is tweemaal, in het voorjaar (1 dag) en in het najaar (2 dagen), op training geweest.

Beide trainingen hebben plaatsgevonden op een externe locatie onder leiding van Bas Torjuul van Torjuul Medezeggenschap & Sociale Innovatie. Tijdens de training in het najaar heeft de raad van bestuur en de bestuurssecretaris een deel van de training bijgewoond. Als onderdeel van deze training heeft de OR ook een teamactiviteit ondernomen.

Tijdens de trainingen is een aantal belangrijke onderwerpen besproken waaronder:

  • De nieuwe versneller; aandachtspunten voor de OR
  • Thuiswerken
  • Onderhandelen
  • Een nieuw EPD
  • Verlofregeling 2023 in het kader van het project Hix
  • Wezenlijke invloed van een OR
  • Feedback geven