Ondernemings-
raad

“Een werkgever krijgt doorgaans de werknemers die hij verdient”

 

Bovenstaand citaat is van Walter Bilbey, een Brits econoom uit de 19e eeuw. Hij bedoelde dat een werkgever die niet goed voor zijn medewerkers zorgt ook medewerkers krijgt die niet goed functioneren. Hij vergat te vermelden dat dit ook andersom werkt: werknemers die ongemotiveerd hun werk doen, krijgen een werkgever die meer met controle bezig is dan met ondersteuning. Nu is één van de kerntaken van een ondernemingsraad juist het verbinden van de belangen van medewerkers en die van de onderneming. En een goed HRM-beleid heeft dezelfde taak: het zorgt voor een omgeving waarbinnen werknemers optimaal kunnen functioneren.

In 2019 is de ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het strategisch HRM-beleid. Dit beleid heeft als missie het ZRTI tot een aantrekkelijke werkgever te maken met een inspirerende werkomgeving. Persoonlijke aandacht, ontwikkeling en het benutten van elkaars kwaliteiten staan daarin centraal. De ondernemingsraad onderschrijft deze missie van harte en vindt ook dat de inhoud van het beleid hier een belangrijke bijdrage aan levert. Daarom heeft de ondernemingsraad op 19 september 2019 ingestemd met het HRM-beleidsplan.

 

Aantal vergaderingen:

 • 20 onderlinge vergaderingen
 • 7 vergaderingen met de raad van bestuur
 • 2 vergaderingen met de raad van bestuur en een delegatie van de raad van toezicht
 • 2 informele overleggen met de cliëntenraad
 • 1 themabespreking over HRM
   

Advies uitgebracht over:

 • Nieuwe functie Physician Assistant (PA)
 • Vertrek bestuurder
 • Aanstellen van de bestuurders a.i.
 • Toepassen IPO binnen het kwaliteitsregister MBB
 • Profielen en herbenoeming leden raad van toezicht

 •  

Instemmingsaanvraag behandeld voor:

 • Strategisch beleidsplan 2019-2022
 • Strategisch HRM-beleidsplan
 • Digitaliseren personeelsdossiers

 •  

Andere belangrijke onderwerpen:

De OR heeft in het jaar vragen/opmerkingen gesteld/gemaakt over:

 • Managementrapportages
 • Jaarverslag en de jaarrekening 2018
 • Begroting en het jaarplan 2020
   

De OR heeft meegedacht over:

 • Arbo-beleidsplan


De OR heeft informatie gekregen over:

 • Samenwerking met externe partners


Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2019:

Naam Functie in OR Lid sinds
Mevr. I. de Bree-Balk Voorzitter 2 oktober 2007
Dhr. A. Tange Vicevoorzitter 2 oktober 2007
Dhr. O. Holl Lid 2 oktober 2007
Dhr. J. Duvivier Lid 5 november 2015
Mevr. L. Lambregts Lid 15 juni 2016
Mevr. E. de Koning Lid 12 oktober 2017

 

De OR werd geheel 2019 ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevr. H. Steijger.