Ondernemings-
raad

De ondernemingsraad (OR) heeft goed frequent overleg met de raad van bestuur en heeft ook periodiek contact met de raad van toezicht. In 2018 is de OR actief betrokken geweest bij verschillende onderwerpen en heeft de OR daarover vragen gesteld en meegedacht. Een van die onderwerpen was het voorgenomen besluit tot wijziging van de consignatiediensten van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), waarvoor de OR een instemmingsaanvraag ontving. De actieve betrokkenheid bij dit traject heeft tot draagvlak in de organisatie en snelle besluitvorming geleid. De OR vindt dat bij het uitvoeren van consignatiediensten de veiligheid van medewerkers en patiënten voorop moet staan. In de voorgestelde wijziging krijgt dit aspect nadrukkelijk de aandacht: de dienst wordt voortaan door twee MBB’ers uitgevoerd en er is altijd medische ondersteuning voorhanden vanuit het Bravis Ziekenhuis. Het gevolg is wel dat medewerkers van het ZRTI gemiddeld meer moeten gaan reizen. De OR accepteert deze consequentie en beschouwt de wijziging als een algehele verbetering van de procedure. De OR heeft dan ook op 1 maart 2018 instemming verleend aan het wijzigen van de regeling voor consignatiediensten.

Aantal vergaderingen:

 • 28 onderlinge vergaderingen
 • 7 vergaderingen met de bestuurder
 • 2 vergaderingen met de bestuurder en een delegatie van de raad van toezicht
 • 2 informele overleggen met de cliëntenraad
   

Advies uitgebracht over:

 • Plan van aanpak organisatie medisch secretariaat
 • Herstructurering paramedische discipline
   

Instemmingsaanvraag behandeld voor:

 • Wijziging consignatiediensten
 • Uitbreiding van de pool bedrijfsartsen t.b.v. second opinion
   

Andere belangrijke onderwerpen:

De OR heeft in het jaar vragen/opmerkingen gesteld/gemaakt over:

 • De managementrapportages
 • Jaarverslag en jaarrekening 2017
 • Begroting en jaarplan 2019
   

De OR heeft meegedacht over:

 • HR beleidsplan
 • Toekomstplan ZRTI 2018 – 2020
 • Tijdelijk gewijzigde samenstelling interne bezwarencommissie (IBC) in verband met de herstructurering paramedische discipline. De OR heeft één tijdelijk lid aangedragen en de raad van bestuur heeft twee tijdelijke leden voorgedragen.


De OR heeft informatie gekregen over:

 • Samenwerking met externe partners


Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2018:

Naam Functie in OR Lid sinds
Mevr. I. de Bree-Balk Voorzitter 2 oktober 2007
Dhr. A. Tange Vicevoorzitter 2 oktober 2007
Dhr. O. Holl Lid 2 oktober 2007
Dhr. J. Duvivier Lid 5 november 2015
Mevr. L. van der Linden Lid 15 juni 2016
Mevr. E. van den Berg Lid 12 oktober 2017