Ondernemings-
raad

Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.

2021 was wederom een bijzonder jaar voor het ZRTI en de OR. We hadden nog steeds te maken met de Covid-19 pandemie die voor verschillende uitdagingen heeft gezorgd. Desondanks is het de OR gelukt om met inachtneming van alle maatregelen zijn werk goed uit te voeren. Het is gelukt om dit jaar tweemaal de training op een externe locatie uit te voeren, waarbij verschillende belangrijke onderwerpen aan bod zijn gekomen en de Raad van Bestuur deels bij de trainingen aanwezig kon zijn.

Hieronder volgt een opsomming van zaken waar de OR bij betrokken was. Enkele dossiers met advies- instemmingsaanvragen zijn in 2021 opgestart en zullen in 2022 een vervolg krijgen en tot uitvoering gebracht worden.

De OR heeft over een aantal punten instemming/advies uitgebracht:

Instemming:

 • Instrument Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Aanpassen lunchpauzetijden van de MBB’ers
 • Visie op verzuim
 • Externe vertrouwenspersoon
 • Beleid inzagemonitor
 • HRM-beleidsplan 2022-2024
 • Strategisch opleidingsplan 2021-2024
 • Sanctiebeleid
 • Arbobeleidsplan 2022-2024
 • Vaststellen plan van aanpak RI&E en PSA

Advies uitgebracht over:

 • Herbenoeming RvT-leden
 • Aanschaf van nieuwe apparatuur
 • Hernieuwde formulering van afspraken t.a.v. het werken op twee locaties
 • Inzake het EPD

In 2021 heeft de OR ook vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, meegedacht over zaken en informatie gekregen over lopende onderwerpen.

De OR heeft in 2021 vragen gesteld/opmerkingen gemaakt over:

 • Jaarrekening 2020
 • Begroting en jaarplan 2022

De OR heeft in 2021 meegedacht over:

 • Strategische personeelsplanning
 • Evaluatie pilot pauzetijden MBB’ers
 • Werkwijze medewerkers uit dienst (na pensionering)
 • Strategische koers

De OR heeft in 2021 informatie gekregen over:

 • Ondertekening convenant Deltaplan arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeland
 • ICT ontwikkelingen
 • Aanpassing beleid ‘Secundaire arbeidsvoorwaarden en WKR’
 • Management review en financiële ontwikkelingen
 • Opstellen programma van eisen van de nieuwbouw in Roosendaal door AT Osborne
 • Evaluatie tunnelvergoeding

Overig:

In 2021 hebben er overleggen plaatsgevonden met de cliëntenraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

 • Elf maal een overlegvergadering met de Raad van Bestuur
  • Waarvan tweemaal een overlegvergadering in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht in het kader van de WOR artikel 24.1
 • Tweemaal een overleg met de cliëntenraad
 • Eénmaal een informeel overleg met een lid van de Raad van Toezicht in het kader van de samenwerking met de Raad van Bestuur

Training:

De OR is tweemaal, in het voorjaar en in het najaar, op training geweest. Beide trainingen hebben plaatsgevonden op een externe locatie onder leiding van Bas Torjuul van Torjuul Medezeggenschap & Sociale Innovatie.

 • Tijdens de trainingen zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken waaronder:
  • Strategische koers van het ZRTI
  • Lezen van de jaarrekening en andere financiële stukken
  • RI&E en Plan van Aanpak
  • Coronamaatregelen, het vaccinatiebeleid en thuiswerken
  • Inzagemonitor EPD
  • Aanschaf nieuwe apparatuur
  • Regie in het overleg
  • Communicatie met achterban

 

Samenstelling ondernemingsraad in 2021:

Naam Functie Aandachtsgebied Lid sinds
Dhr. A. Tange Voorzitter - 2 oktober 2007
Mevr. A. Poland Vicevoorzitter Financiën 15 oktober 2020
Mevr. R. de Reus Secretaris - 15 oktober 2020
Dhr. O. Holl Lid Financiën 2 oktober 2007
Mevr. D. Luiten - Binnerts Lid Arbo en HRM 15 oktober 2020
Mevr. J. van Bellen - van Dijke Lid Communicatie 15 oktober 2020


De OR werd geheel 2020 ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevr. H. Steijger.