Slim, stabiel en safe georganiseerd

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2021 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij ICT, informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2021:  

 • Informatiebeveiliging - op naar een NEN 7510 certificering

  We zijn er trots op dat we in het najaar van 2021 de externe audit voor de NEN 7510 met een positief resultaat hebben afgerond. In de afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding en het inrichten van de organisatie zodat de informatiebeveiliging van het ZRTI geheel voldeed aan de gestelde normen. In 2022 gaan we op basis van het auditrapport aan de slag met de mogelijkheden voor verdere verbetering en voor bestendiging van de normen.

  Ter voorbereiding op de audit informatiebeveiliging, zijn we in het voorjaar van 2021 getoetst op de NVZ gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers. Ook deze audit hebben we met een goed resultaat doorstaan.
   

 • Evaluatie EPD

  We vinden het belangrijk dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) onze zorgprocessen ondersteunt en de samenwerking en veilige uitwisseling van gegevens met onze partners en onze patiënten faciliteert. Landelijk wordt de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging voortdurend aangescherpt opdat deze gelijke tred houdt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het huidige EPD van het ZRTI is in 2014 geïmplementeerd. Na meer dan zes jaar vonden we het belangrijk om een evaluatie uit te voeren om te bepalen of het EPD nog voldoet aan de hedendaagse eisen alsook onze ambities. Deze evaluatie heeft in 2021 plaatsgevonden waarop is besloten tot vervanging van het huidige EPD. In het komende jaar bekijken we op welke manier we een toekomstbestendig EPD voor het ZRTI kunnen realiseren.
   

 • Een geaccrediteerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem

  Waar we in 2020 met vlag en wimpel slaagden voor de externe audit voor het accreditatieschema Qmentum Global (van Qualicor Europe), stond 2021 in het teken van verdere borging daarvan in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is inmiddels een volwassen systeem waar we onze kwaliteit en veiligheid in meten, monitoren en doorlopend verbeteren. Ook de NEN7510 normen gaan we hier in 2022 in borgen.

 

Toelichting op onderstaande infographic:

 • We meten de ervaringen van patiënten doorlopend via ons digitale patiënttevredenheidsonderzoek. Medewerkers kunnen de resultaten bekijken via het intranet (FOTON). Tweemaal per jaar stellen we een analyse op die in de verschillende werkoverleggen en bij het managementteam wordt besproken. De resultaten van het onderzoek gaven in het afgelopen jaar geen aanleiding tot verbetermaatregelen.
 • Patiëntgerelateerde meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd. De kwartaalrapportages van de meldingencommissie worden in het managementteam besproken, waar besluitvorming plaatsvindt over verbetermaatregelen. Ook worden de meldingen besproken in de diverse werkoverleggen.
 • Voor onze wachttijden hanteren we de normen van de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie). We bleven in 2021 ruim binnen de gestelde normen.
 • In 2021 hebben we 1 officiële klacht ontvangen. Deze is naar tevredenheid van de betreffende patiënt afgehandeld. We hebben afgelopen jaar onze klachtenregeling geactualiseerd en contracteerden naast de interne klachtenbehandelaar nu ook een externe klachtenfunctionaris. De patiënt heeft de keuze om de weg te bewandelen die hij of zij wenst.
 • In 2021 constateerden we 3 datalekken. Hiervan is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook stelden we een Datalekken Commissie in om onderzoek te verrichten en rapporteerden we aan de raad van bestuur. De betrokken patiënten zijn door de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) ingelicht.
20220073-ZRTI-Jaarverslag 2021-Kerncijfers kwaliteit.png