Slim, stabiel en safe georganiseerd

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2022 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2022: 

  • Een geaccrediteerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem

    We beschikken over een volwassen systeem waar we onze kwaliteit en veiligheid in meten, monitoren en doorlopend verbeteren. Ook de NEN7510 normen hebben we hier in het afgelopen jaar stevig in geborgd. In 2022 ontvingen we het certificaat voor NEN7510 na een succesvolle audit in 2021. We hebben in het afgelopen jaar invulling gegeven aan de verbeteringen op dit vlak en hebben ook geïnvesteerd in de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.

    We hebben alle onderdelen van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid uitgevoerd in 2022, zoals interne audits, risico-inventarisaties en tevredenheidsonderzoeken. We hebben de verwijzend specialisten en huisartsen bevraagd over hun tevredenheid over het ZRTI. Helaas was de respons erg laag (slechts 6% van de 731 uitgestuurde vragenlijsten hebben we ingevuld ontvangen). De artsen die de vragenlijsten hebben ingevuld waren zeer tevreden over het ZRTI. Bij het volgende uit te voeren onderzoek over een aantal jaar bekijken we op welke manier we de respons kunnen verhogen.

    In mei 2022 werden we bezocht door de visitatiecommissie van de NVRO, NVKF en NVMBR voor de vijfjaarlijkse beroepsvisitatie. Het was een boeiende dag waarop we de commissie hebben meegenomen in onze werkprocessen, studies en strategische keuzes. De commissie was zeer positief over de betrokkenheid van de medewerkers, de ambities en de hoge kwaliteit van de zorg en de werkprocessen. We zijn trots op het eindrapport dat we ontvingen.

 

Toelichting op onderstaande infographic:

 

  • We meten de ervaringen van patiënten doorlopend via ons digitale patiënttevredenheidsonderzoek. Medewerkers kunnen de resultaten bekijken via het intranet (FOTON). Tweemaal per jaar stellen we een analyse op die in de verschillende werkoverleggen en bij het managementteam wordt besproken. De resultaten van het onderzoek gaven in het afgelopen jaar geen aanleiding tot verbetermaatregelen.
  • Patiëntgerelateerde meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd. De kwartaalrapportages van de meldingencommissie worden in het managementteam besproken, waar besluitvorming plaatsvindt over verbetermaatregelen. Ook worden de meldingen besproken in de diverse werkoverleggen.
  • Voor onze wachttijden hanteren we de normen van de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie). We bleven in 2022 ruim binnen de gestelde kwaliteitsnormen.
RTI-Jaarverslag 2022_Kerncijfers kwaliteit.jpg