Slim, stabiel en safe georganiseerd

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2023 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2023: 

  • Een geaccrediteerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem
    We beschikken over een volwassen systeem waarbinnen we onze kwaliteit en veiligheid meten, monitoren en doorlopend verbeteren. Ook de NEN7510 normen hebben we hier in het afgelopen jaar stevig in geborgd. In 2023 werd ons certificaat weer verlengd na een succesvolle audit.

    We hebben alle onderdelen van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid uitgevoerd in 2023, zoals interne audits, risico-inventarisaties en tevredenheidsonderzoeken. Zoals ieder jaar verwerken we dit in een rapportage (managementreview). Daarnaast zijn we naast alle werkzaamheden voor HiX ook gestart met de voorbereidingen voor de externe audit Qmentum Global die in april 2024 plaats gaat vinden.

Toelichting op onderstaande infographic:

  • We meten de ervaringen van patiënten doorlopend via ons digitale patiënttevredenheidsonderzoek. Medewerkers kunnen de resultaten bekijken via het intranet (FOTON). Tweemaal per jaar stellen we een analyse op die in de verschillende werkoverleggen en bij het managementteam wordt besproken. De resultaten van het onderzoek gaven in het afgelopen jaar geen aanleiding tot verbetermaatregelen.
  • Patiëntgerelateerde meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd. De kwartaalrapportages van de meldingencommissie worden in het managementteam besproken, waar besluitvorming plaatsvindt over verbetermaatregelen. Ook worden de meldingen besproken in de diverse werkoverleggen.
  • Voor onze wachttijden hanteren we de normen van de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie). We bleven in 2023 ruim binnen de gestelde kwaliteitsnormen.

RTI-Jaarverslag 2022_Kerncijfers kwaliteit.jpg