Slim, stabiel en safe georganiseerd

We willen ervoor zorgen dat we financieel stabiel zijn en blijven, dat onze huisvesting comfortabel is, dat onze ICT uitstekend werkt en dat PR en communicatie op de juiste momenten ingezet worden.

We zijn niet van hypes zoals lean & mean, maar hebben het liever over lean & meaningful: zo min mogelijk verspilling, zoveel mogelijk betekenis. Zodat medewerkers alle tijd en aandacht die ze hebben aan de patiënten kunnen besteden.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019:  

 • IT-beleid en IT-transitie

  Zonder informatietechnologie (IT) kan het ZRTI geen behandelingen bieden. Alle processen, van aanmelding tot en met de uitvoering van een behandeling, zijn afhankelijk van goed functionerende computersystemen en dataverbindingen. Het ZRTI heeft in 2019 het contract met de IT-provider verlengd en in samenwerking met een externe adviseur een nieuw IT-beleid opgesteld. In dit beleid is de basis gelegd voor een toekomstbestendige IT-organisatie en een daarbij passende IT-governance. Ook worden in het beleidsplan digitale thema’s gepresenteerd waaraan we nu en de komende tijd verder invulling geven. Op sommige vlakken moest eerst een inhaalslag gemaakt worden om verder te kunnen. Zo zijn we eind 2019 een traject gestart om de infrastructuur van het ZRTI toekomstbestendig te maken. Dat betekent concreet dat fysieke en virtuele desktops (de computers op de werkplekken), maar ook servers en bijbehorende software flink geüpdatet worden. In 2020 versterken we onze informatiebeveiliging conform de normen van NEN 7510 waarvoor we in 2021 gecertificeerd willen worden. Een uitdaging is het juist inschatten van welke IT-ontwikkelingen en -trends zich doorzetten en het kiezen van het juiste moment om daarop te anticiperen.  
   

 • Voorbereid zijn op calamiteiten

  De toestellen zijn uitgevallen. Na twee uur is de storing nog niet verholpen … Wanneer wordt het managementteam geïnformeerd, wanneer het crisismanagementteam (CMT) en wie besluit welke maatregelen genomen worden? En wat als het niet om een storing gaat, maar om brand, wateroverlast of een - zoals recent - een pandemie die heel de samenleving en dus ook het ZRTI treft? Voor dat soort crisissituaties beschikt het ZRTI over een crisismanagementplan, dat in 2019 geheel herzien is. Het nieuwe plan beschrijft kort en bondig hoe we handelen nadat een incident opgemerkt is; hoe we afschalen, nazorg bieden en evalueren; en hoe we goed voorbereid en toegerust blijven. Het doel van het plan is: in geval van een calamiteit escalatie en slachtoffers voorkomen, gevolgen beperken en continuïteit waarborgen.
   

 • Ethisch kader

  Medewerkers van het ZRTI worden regelmatig geconfronteerd met ethische vraagstukken. Veelal doen die zich voor in relatie tot de behandeling van een patiënt – denk aan wilsonbekwaamheid en palliatieve zorg. Maar ook bij besluitvorming over financiering, werkgeverschap en samenwerking kunnen ethische vragen ontstaan. Er is sprake van een ethisch vraagstuk als waarden en/of deugden in het geding zijn, impliciet of expliciet, en als daarover vragen, onduidelijkheden of meningsverschillen zijn. Wat is het moreel goede om te doen (of te laten) en hoe doen we dat op de juiste manier? In 2019 zijn er binnen het ZRTI ethische sessies gehouden. Die hebben geresulteerd in een ethisch kader met uitgangspunten en richtlijnen om (medisch) ethische vragen op alle niveaus binnen het ZRTI zichtbaar en bespreekbaar te maken en medewerkers te faciliteren in het (blijven) ontwikkelen van morele competenties. Ook voor de patiënt willen we die ondersteuning bieden bij morele kwesties. Veelal zal dit plaatsvinden in de spreekkamer, in het contact tussen arts en patiënt.
   

 • Leren van wat er misgaat

  Eind 2018 vond er een upgrade plaats van de software die de bestralingstoestellen aanstuurt. Ondanks de voorbereidingen liep de upgrade dat weekend anders dan gepland. Pogingen om gegevens over te zetten slaagden niet waardoor een achterstand van 11 uur ontstond. En de toestellen dienden op maandagochtend geheel klaar te zijn voor behandeling aan patiënten! Dankzij doeltreffende maatregelen en inzet van extra mensen is de upgrade weliswaar op tijd afgerond. Om herhaling te voorkomen, is het project in 2019 uitgebreid geëvalueerd met de betrokken partijen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, maatregelen en afspraken die goed gedocumenteerd zijn voor een volgend project. De afspraken hebben betrekking op zowel een grondigere voorbereiding van het project als fysieke aanwezigheid van experts tijdens de uitvoering van het project.   
    

2019.jpg