Betrouwbare netwerkpartner

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2018: 

 • Samen met het Bravis Oncologie Centrum hebben we de ambitie uitgesproken dat patiënten in de toekomst onze organisaties als één ervaren en op diverse niveaus zijn initiatieven gestart om de behandeling aan patiënten steeds meer in gezamenlijkheid voor te bereiden en uit te voeren.  
   
 • Radiotherapeuten-oncologen namen deel aan netwerktumorgroepen en oncologische beleidstafels van het EMBRAZE-netwerk waardoor we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uniforme behandelprotocollen (zie ook H1 samenwerking).
   
 • De praktijkopleiders van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) organiseerden een studiedag voor MBB’ers uit de regio Zuid-Nederland, waarmee we een bijdrage leverden aan kennisuitwisseling. Daarnaast namen onze MBB’ers deel aan een uitwisselingsprogramma met andere radiotherapeutische instituten. 
   
 • De radiotherapeuten-oncologen verzorgden een bijscholingsavond voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen en leverden een bijdrage aan een symposium over borstkankerzorg in Zeeland, waardoor we de onderlinge relaties versterkten en behandeling en nazorg op elkaar kunnen afstemmen.
   
 • De tevredenheid van verwijzende specialisten is gemeten (gemiddeld cijfer 8,2) en geanalyseerd waardoor we onze service- en dienstverlening aan hen beter kunnen afstemmen op hun wensen. In 2019 willen we ons onder meer richten op het verstevigen van de samenwerking met het Bravis Oncologie Centrum en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met andere partners op het gebied van behandeling, ICT en uitkomstregistratie.