Blik op de toekomst

Ondanks COVID-19 hebben we onze blik in het afgelopen jaar ook weten te richten op de toekomst. Dit deden we op drie manieren: de actualisatie van het toekomstplan, strategische personeelsplanning en de strategische koers 2035.

Ons toekomstplan 2018-2020 hebben we in afstemming met de leden van de medisch fysische staf (MFS) en kartrekkers van kennisgroepen geactualiseerd tot 2024. De pijlers voor onze ambitie zijn onveranderd gebleven: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare samenwerkingspartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In onderstaande paragrafen belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2020 plaatsvonden.

In het licht van de ambities tot 2024 hebben we in een traject voor strategische personeelsplanning (SPP) met elkaar bekeken wat dit vraagt van ons personeelsbestand, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor het ZRTI was het nieuw om op deze manier stil te staan bij de samenstelling van het personeel. Een leerzaam en boeiend proces waar een aantal mooie speerpunten uit zijn voortgekomen (zie paragraaf 3.5).

Voor de middellange termijn hebben we onze toekomst goed in het vizier. Binnen de radiotherapie doen zich echter ontwikkelingen voor in de techniek en apparatuur die veel invloed kunnen hebben op de langere termijn. Ook de ontwikkelingen op ICT-vlak vragen veel kennis en investeringen. Tel daarbij op dat twee van onze verwijzende ziekenhuizen in de komende 15 jaar verhuisplannen hebben, en de reden voor het uitstippelen van een strategische koers tot 2035 moge duidelijk zijn. In het najaar van 2020 zijn we het traject gestart met een multidisciplinair kernteam onder begeleiding van een extern bureau. We toetsen onze bevindingen en scenario’s aan interne en externe stakeholders. In de loop van 2021 stellen we onze koers vast en presenteren deze aan alle interne en externe belanghebbenden. Ons uitgangspunt is dat we radiotherapie voor de inwoners van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden beschikbaar willen houden.